Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ
Η Ελλάδα έχει πανάρχαιους  δεσμούς φιλίας με την Αίγυπτο και είναι φυσικό να παρακο­λουθεί από κοντά τις εξελίξεις στη φίλη αυτή χώρα και να εύχεται ό,τι το καλύτερο στον αι­γυπτιακό λαό.

Η Αίγυπτος, στο κέντρο της Μεσογείου, στα νότια Θαλάσσια σύνορα της χώρας μας, είναι στρατηγικής σημασίας εταίρος τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο. Η τελευ­ταία έχει ήδη υπογράψει με την Αίγυπτο συμ­φωνία για την οριοθέτηση της ΑΟΖ, στην ο­ποία έχουν εντοπισθεί σημαντικά κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τα κοιτάσμα­τα, από την πλευρά της αιγυπτιακής ΑΟΖ, βρί­σκονται ήδη σε εκμετάλλευση και προσθέ­τουν σημαντικά στ άλλα αποθέματα, που ανέ­δειξαν την Αίγυπτο σε εξαγωγέα επίσης φυσι­κού αερίου.

Η Τουρκία ασκεί πιέσεις στην Αίγυπτο για το πάγωμα της διμερούς συμφωνίας οριοθέτησης της ΑΟΖ με την Κύπρο. Ασκεί επίσης πιέσεις για να δεχθεί η Αίγυπτος να διαπραγ­ματευθεί με την Άγκυρα οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ τους, αγνοώντας το Καστελλόριζο και α­ποδεχόμενη τον τουρκικό ισχυρισμό ότι δή­θεν η τουρκική ΑΟΖ προεκτείνεται μέχρι τα ό­ρια της αιγυπτιακής ΑΟΖ.

Είναι φανερό ότι οποιαδήποτε φιλοϊσλαμιστική μετατόπιση της πολιτικής εξουσίας στην Αίγυπτο θα μπορούσε ενδεχομένως να επη­ρεάσει αρνητικά τις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις και τις παραδοσιακές σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με την Κύπρο. Στην πολιτική αυτή εξίσωση υπεισέρχονται ως νέοι παράγοντες η ρήξη στις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ και ο εντοπισμοί μεγάλων κοι­τασμάτων φυσικού αερίου και πιθανόν πε­τρελαίου στην κυπριακή ΑΟΖ. Προσφάτως, σύμφωνα με ανακοινώσεις γάλλων εμπειρο­γνωμόνων, που διεξήγαγαν έρευνες για λογαριασμό της κυπριακής κυβερνήσεως, εντο­πίσθηκε πολύ μεγάλο κοίτασμα φυσικού αε­ρίου νοτιοδυτικά της Πάφου, κοντά στο σημεί­ο συναντήσεων της ΑΟΖ της Κύπρου και της Ελλάδος. Πιθανολογείται, με βάση τις μέχρι τώρα ενδείξεις των ειδικών ερευνών, ότι υ­πάρχουν επίσης πολύ σημαντικά κοιτάσματα στο ευρύτερο τρίγωνο μεταξύ Κύπρου, Καστελλόριζου και Κρήτης, που καλύπτεται από την ελληνική ΑΟΖ.

Με δεδομένες τις τουρκικές διεκδική­σεις και αμφισβητήσεις της ελληνικής  ΑΟΖ, είναι προφανές  ότι διαμορφώνονται νέοι όροι στρατηγικών ισορροπιών στην περιοχή, που αφορούν ζωτικότατα συμφέ­ροντα της Ελλάδος και της Κύπρου, θα ή­ταν σημαντικό και ευχής έργον οποιαδήποτε αλλαγή στην Αίγυπτο να μην επηρεάσει αρνη­τικά την παραδοσιακή φιλία της χώρας αυτής με την Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι προφανές επίσης ότι ενδεχόμενη κλιμάκωση της βίας και δημιουργία χάους θα είχε δραματικές επιπτώσεις όχι μόνο στο επίπεδο των στρατηγι­κών ισορροπιών. Η ελπίδα για αλλαγή και το όνειρο της δημοκρατικής ελευθερίας και αναπτύξεως του αιγυπτιακού λαού θα κινδύνευε να καταπνιγεί από έναν νέο αυταρχισμό.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την Ελλάδα θα έπρεπε, σε μια τέτοια περίπτωση, να λάβει, πέραν όλων των άλλων, αποτελεσματικά προληπτικά μέτρα για να μη γίνει στόχος ενός νέου μεγάλου κύματος προσφύγων και λαθρομεταναστών, θα πρέπει γι' αυτό να συνεργασθεί και να συντονισθεί εγκαίρως με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες για κοινή αντιμετώπιση του προβλήματος.
Περικλής  Νεάρχου
Πρέσβυς ε.τ.
Απόσπασμα από το άρθρο
«ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ»
«ΤΟ ΠΑΡΟΝ» 6.2.2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: