Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ


PARIS Motions pour le Consulat, le Bureau d'Éducation et les écoles.
Ψήφισμα για το Προξενείο, για τη θέση του Συντονιστή Εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς στο Παρίσι.


Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες,
Φίλοι και φίλες της Ελληνικής Κοινότητας Παρισιού και περιχώρων,
θα βρείτε στη συνέχεια τα δύο ψηφίσματα τα οποία ομόφωνα λάβαμε την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011 στην ʹΕκτακτη Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας, σχετικά με την συρρίκνωση των Ελληνικών υπηρεσιών στο Παρίσι. Προκειμένου να ακουσθεί η φωνή μας, σας παρακαλούμε είτε να μας δηλώσετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την σύμφωνη γνώμη σας είτε να τα υπογράψετε (χωριστά, σε εκτύπωση σε χαρτί) και να μας τα στείλετε με το ταχυδρομείο.
Σας ευχαριστώ για την κινητοποίηση που είμαι σίγουρος ότι θα έχετε.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Παρισιού και περιχώρων Μιχ. Κακούρος.


1. Ομόφωνο ψήφισμα για το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Παρίσι.

Με απόφαση του Υπουργείου Εξωτερικών κλείνουν 9 Προξενεία μεταξύ των οποίων και το Γενικό Προξενείο στο Παρίσι. Η Ελληνική Κοινότητα Παρισιού και περιχώρων πληροφορήθηκε το γεγονός τον Σεπτέμβρη 2010 και νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι επίκειται έκδοση Προεδρικού διατάγματος για την εφαρμογή της απόφασης.

Ελληνες του Παρισιού διαμαρτύρονται γι᾽ αυτή την απόφαση, που υποβαθμίζει τον Ελληνισμό.
Η Ελληνική Κοινότητα Παρισιού και περιχώρων με ομόφωνη απόφασή της καλεί τους Ελληνες της παροικίας και όλους τους συλλόγους της περιοχής Παρισιού να ζητήσουν την ακύρωση της Κυβερνητικής απόφασης.


1. Motion décidée à l’unanimité pour le Consulat Général de Grèce à Paris.

Suivant une décision du Ministère des Affaires étrangères, 9 Consulats généraux, y compris celui de Paris, vont fermer. La Communauté Hellénique de Paris et des environs a appris la nouvelle en septembre 2010 ; suivant des récentes informations, le décret présidentiel d’application est en attente.

Les Grecs de Paris dénoncent cette décision, qui met en péril l’Hellénisme.
La Communauté Hellénique, suivant une décision prise à l’unanimité par son Conseil d’administration, appelle les Grecs de notre communauté et toutes les associations de la région parisienne à dénoncer la décision ministérielle et à demander son abrogation.


2. Ομόφωνο ψήφισμα για τη θέση του Συντονιστή Εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς στο Παρίσι.

Με βάση την απόφαση Φ.821.2044Ε/96188.Ζ1/2-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010, τ. Β) του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καταργήθηκε η θέση του Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Παρίσι, που ήταν υπεύθυνος για τη Γαλλία (όπως και για την Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία). Με την ίδια απόφαση, ο Συντονιστής Εκπαίδευσης στις Βρυξέλλες (που, εκτός από το Βέλγιο, είχε στην αρμοδιότητά του την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο) έγινε υπεύθυνος και για τη Γαλλία.
Παράλληλα, ο αριθμός των εκπαιδευτικών στα σχολεία ελληνικής μητρικής γλώσσας στο Παρίσι και τα περίχωρα ελαττώθηκε σημαντικά λόγω αλλεπάλληλων υπουργικών αποφάσεων.


Καταγγέλλουμε ομόφωνα τα μέτρα αυτά, που υπονομεύουν την παρουσία του Eλληνισμού στο Παρίσι.
Ζητάμε το Παρίσι να γίνει ξανά έδρα Συντονιστή Εκπαίδευσης.
Ζητάμε τα σχολεία μας να λειτουργήσουν ξανά με πλήρη αριθμό τάξεων και εκπαιδευτικών.


2. Motion décidée à l’unanimité pour le Coordinateur d’Éducation à Paris et les enseignants aux écoles de langue maternelle grecque à Paris.

Selon la décision F.821.2044Ε/96188.Ζ1/2-8-2010 (FEK 1291/11-8-2010, t. Β) du Ministère de l’Éducation nationale, de la Formation continue et du Culte, le poste du Coordinateur d’Éducation à Paris (celui-ci avait aussi en charge l’Italie, l’Espagne et le Portugal) a été supprimé. Suivant la même décision, le Coordinateur d’Éducation à Bruxelles (qui avait aussi en charge la Hollande et le Luxembourg) est devenu responsable également pour la France.
En même temps, suite à de nombreuses décisions ministérielles, le nombre d’enseignants aux écoles de langue maternelle grecque a diminué de manière significative.


Nous condamnons unanimement ces mesures, qui mettent en péril la présence de l’Hellénisme à Paris.
Nous demandons que Paris obtienne de nouveau un Coordinateur d’Éducation.
Nous demandons que nos écoles aient un nombre suffisant de classes et d’enseignants.

 
Πηγή:
http://wwwaristofanis.blogspot.com/2011/02/blog-post_9777.html 

Δεν υπάρχουν σχόλια: