Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

Τα ψέματα τελειώνουνΤρείς φορές μέχρι τώρα έχει αλλάξει ο πρωθυπουργός τον κεντρικό, στρατηγικό, στόχο των επερχόμενων εκλογών. Σύμφω­να με την πρώτη εκδοχή ψηφί­ζουμε για τον «Καλλικράτη», για τις νέες αυξημένες εξουσίες των τοπικών «κυβερνήσεων». Σε επό­μενη φάση, σύμφωνα με τον κ. Γ. Παπανδρέου, οι εκλογές αποτε­λούν ένα δημοψήφισμα για την πορεία του κυβερνητικού έργου. Μόλις πρόσφατα όμως ο κ. Πρω­θυπουργός καθόρισε ότι η ψή­φος των εκλογών συνιστά το βα­σικό κριτήριο του «αν θα προχω­ρήσουμε μπροστά ή αν θα ξανα­γυρίσουμε στο καταδικασμένο παρελθόν»... Δεν γνωρίζουμε ποιος, επόμενος, «στρατηγικός στόχος» θα προκύψει μέχρι την ημέρα των εκλογών...

Οι παλινωδίες αυτές δεν συνι­στούν, βεβαίως, αποτέλεσμα πολιτικής ανεπάρκειας ή ανικανό­τητας, αλλά αποκαλύπτουν το τραγικό αδιέξοδο της κυβέρνη­σης, την πλήρη αποτυχία που προκύπτει από την εφαρμογή του Μνημονίου.

Η χώρα βυθίζεται στην ύφε­ση, τα ελλείμματα και τα χρέη αυξάνονται αλματωδώς και α­παιτούνται συνεχώς από τους δανειστές μας ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ.

Παρακολουθούμε τις ημέρες αυτές έναν πολιτικό τραγέλαφο, μια σημερινή επιχείρηση εξαπά­τησης του ελληνικού λαού, η ο­ποία προωθείται από την κυβέρ­νηση, τους δανειστές μας και τα ΜΜΕ, τα οποία συνιστούν μηχα­νισμούς προπαγάνδας, ολοκληρωτικής μορφής.

Μας διαβεβαίωναν ότι το έλ­λειμμα του 2009, στην τελική του «εκδοχή», θα δημοσιοποιεί το επι­σήμως από την Eurostat στις 22 Οκτωβρίου, και μάλιστα οι «διαρ­ροές» το αναβίβαζαν στον μαγικό αριθμό του 15,4%.. Όμως αυτή η νέα «μαύρη τρύπα» απαιτεί νέα εισπρακτικά μέτρα, όπως δήλωσε ο Όλι Ρεν... εν όψει, μάλιστα, ε­κλογών.

Φθάσαμε λοιπόν στο εξής α­διανόητο: Στις 18 Νοεμβρίου κα­τατίθεται, υποχρεωτικά, ο προϋ­πολογισμός του 2011 στη Βουλή, ενώ στις 15 Νοεμβρίου θα αναγ­γελθεί επισήμως το τελικό έλ­λειμμα για το 2009...

Δηλαδή την ώρα που ο ίδιος ο πρωθυπουργός διαβεβαιώνει τους «ιθαγενείς» ότι δεν πρόκει­ται να επιβληθούν «νέα μέτρα» -και μάλιστα σε βάρος των μικροσυνταξιούχων και των μισθωτών, ούτε βεβαίως θα αυξηθεί ο ΦΠΑ-την ίδια ώρα η κυβέρνηση με την «τρόικα» «μαγειρεύει» νέα επώ­δυνα μέτρα που δεν αφορούν μόνο τον προϋπολογισμό του 2011 αλλά και τη, διευρυνόμενη, «μαύρη τρύπα» του εκτελούμε-νου προγράμματος του 2010.

Αυτό σημαίνει ότι προωθείται μια συστηματική επιχείρηση ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ του ελληνικού λα­ού, με χονδροειδή ψέματα και αδάπανες διαβεβαιώσεις, που θα αποκαλυφθούν ασφαλώς την ε­πόμενη των εκλογών. Όμως μέ­χρι τότε τα ΨΕΜΑΤΑ οι παραμυ­θίες, οι υποσχέσεις μπορούν -σύμφωνα με τη «λογική» της κυ­βέρνησης- να δράσουν αποτρε­πτικά και να εμποδίσουν να εκ­δηλωθεί μαζικά μια διευρυμένη «αντιμνημονιακή» στάση των ψηφοφόρων, που θα αποδεί­κνυε στην πράξη ότι η κοινωνι­κή αγανάκτηση και διαμαρτυρία έχει μετατραπεί σε ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

Ψεύτικες υποσχέσεις, ψεύτι­κες διαβεβαιώσεις, ψεύτικοι προϋπολογισμοί, ψεύτικες επεν­δύσεις... Το μόνο, δυστυχώς, που δεν είναι ψεύτικο είναι το Μνημόνιο και το «σιδερένιο κλουβί» του ΔΝΤ. Αυτήν την πι­κρή αλήθεια προσπαθούν μέσα από τα ψέματα τους και τις ω­ραιοποιήσεις τους να αποφύ­γουν ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση... Όμως τα ψέματα τε­λείωσαν... και τα «φτηνά κόλπα» και οι ξεπερασμένες μικροπολι­τικές μεθοδεύσεις έχουν, προ πολλού, εξαντλήσει την αποτε­λεσματικότητα τους.

Η εφαρμογή του Μνημονίου στηρίζεται σε ένα κυνικής εκδο­χής σκεπτικό: Ο λαός θα αναγκα­σθεί να υπομείνει τα σκληρά μέ­τρα ως «μόνη λύση». Η διαμαρτυ­ρία, η αντίδραση των πολιτών δεν έχει αποδέκτη, αφού έχει εξου­δετερωθεί πλήρως η ΝΔ αλλά και η «άλλη» αντιπολίτευση.

Γι' αυτό και ενεργοποιείται τις ημέρες αυτές η «προωθημένη» εκδοχή του Βατοπεδίου. Στην πρώτη της περίπτωση, αυτή του σκανδάλου, έδωσε άνετη νίκη στο ΠΑΣΟΚ το 2009. Στη δεύτερη της φάση, αυτή της παραπομπής 5 υπουργών της προηγούμενης κυβέρνησης στο Ειδικό Δικαστή­ριο, θα παράσχει, σύμφωνα με την αντίληψη του ΠΑΣΟΚ, ένα ι­σχυρό πολιτικο-κομματικό επι­χείρημα για τις εκλογές του Νο­εμβρίου... Αν τα αδικήματα έχουν παραγραφεί ή αν δεν αποδεικνύ­εται ροή πολιτικού χρήματος αυ­τά αποτελούν «λεπτομέρειες» τhς, μετά τις εκλογές του «Καλλικράτη», περιόδου.

Αυτές οι μικρόνοες οπτικές δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την ουσία των εξελίξεων: Αντίπα­λος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η ΝΔ αλλά μια ολόκληρη κοινωνία που χάνει τα σταθερά της ερείσματα, το εισόδημα της, τους κοινωνι­κούς της θεσμούς, που βλέπει να διακυβεύεται το μέλλον των παι­διών της... Αντίπαλος, τελικά, του ΠΑΣΟΚ είναι το ίδιο το Μνημόνιο και η υπερκυβέρνηση των δανει­στών, που το οδηγούν στην ιστο­ρική απαξίωση και στην πτώση.

Δεν πιστεύουμε πια στα ψέμα­τα Δεν δεχόμαστε να υποβαθμί­ζεται η νοημοσύνη μας και η α­ξιοπρέπεια μας, δεν μπορούμε να παρακολουθούμε άβουλοι και τρομοκρατημένοι την πορεία προς τον γκρεμό. Η ψήφος μας είναι μια βαρύνουσα πολιτική στάση και πράξη που θα αποδεί­ξει στους «ηνιόχους» του Μνη­μονίου και στις πολιτικές τους «βακτηρίες» ότι ΜΕΧΡΙΣ ΕΔΩ. Κι ότι αν δεν μπορούν ή δεν θέλουν να αλλάξουν στρατηγική, τότε ας αφήσουν τον ελληνικό λαό να βρει μόνος του τη λύση.

Του
ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΓΚΙΒΑΛΟΥ
Αναπληρωτή καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης
του Πανεπιστημίου Αθηνών

Πηγή : "Εφημερίδα "Το Παρόν"

Δεν υπάρχουν σχόλια: