Κυριακή, 1 Αυγούστου 2010

1η Αυγούστου : Αρχίζει η … αποψίλωση των συντάξεων

Από 1ης Αυγούστου η παρακράτηση ΛΑΦΚΑ

Επιπλέον εισφορά 3% σε μισθούς και επιδόματα δημ. υπαλλήλωνΜήνας αλλαγών ο Αύγουστος για τους συνταξιούχους του δημοσίου, οι οποίοι θα δουν τις συντάξεις τους να μειώνονται ως 10% από την παρακράτηση του ΛΑΦΚΑ. Στα σχέδια του οικονομικού επι­τελείου είναι η επιβολή επιπλέον εισφοράς 3% και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, προκειμένου να στηριχτεί το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.


Η εισφορά αυτή προφανώς θα έχει ως απο­τέλεσμα την περαιτέρω συρρίκνωση των μισθών τους κατά επιπλέον 3% (ήδη παρακρατείται 4%), ώστε να υπάρξουν αποθεματικά προκειμένου να «ξεμπλοκάρει» η διαδικασία έκδοσης του εφάπαξ βοηθήματος και ο αριθμός των 22.000 αιτήσεων που είναι σήμερα σε εκκρεμότητα να πέσει στα φυσιολογικά επίπεδα (δηλαδή περίπου σης 11.000).


Το σχέδιο που επεξεργάζονται τα υπουρ­γεία Οικονομικών και Εργασίας προβλέπει την επιβολή ειδικής εισφοράς, η οποία πιθανότατα θα διαμορφωθεί στο 3% και σε όλα τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων. Η παρακράτηση της θα ξεκινήσει από την 1 η Ιανουαρίου 2011.


Πώς θα γίνεται η παρακράτηση


Σύμφωνα με εγκύκλιο που ετοιμάζει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μετά την παρακράτη­ση ΛΑΦΚΑ που ξεκινά από την 1 η Αυγούστου θεσπίζεται η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιού­χων, η οποία τηρείται σε λογαριασμό με οικονομική αυτοτέλεια.

Για τον προσδιορισμό του συνολικού πο­σού της σύνταξης, λαμβάνεται υπόψη το ποσό της μηνιαίας σύνταξης καθώς και τα συγκαταβαλλόμενα με αυτή ποσά του επιδόματος εξομά­λυνσης και της τυχόν προσωπικής και αμεταβί­βαστης διαφοράς.


Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύ­νταξης, μετά την παρακράτηση της εισφοράς, δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.400 ευρώ, κατά συ­νέπεια η παρακράτηση θα γίνεται για ποσά από 1.442 ευρώ.


Από την κράτηση αυτή εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν επίδομα ανικανότητας, καθώς και όσοι λαμβάνουν πολεμική σύνταξη ή σύνταξη ως παθόντες στην υπηρεσία.


Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέ­χουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, για τον προσδιορισμό των ποσών σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβασθεί και το παρακρατηθέν ποσό επιμε­ρίζεται ανάλογα.


Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρό­σωπο περισσοτέρων της μίας κύριας σύνταξης από το Δημόσιο ή από Ασφαλιστικό Φορέα, λαμ­βάνεται υπόψη το άθροισμα των συντάξεων αυ­τών. Η παρακράτηση γίνεται από το φορέα που χορηγεί το μεγαλύτερο ποσό σύνταξης.


Τα ποσά που παρακρατούνται με ευθύνη του Δημοσίου αποδίδονται στον ειδικό λογαρια­σμό που έχει συσταθεί το αργότερο μέχρι το τέλος του επομένου, από την παρακράτησα μήνα, ενώ από την παρακράτηση δεν εξαιρούνται οι χορηγί­ες και τα βοηθήματα.

Από τον Πέτρο Α. Γεωργίου

Από την εφημερίδα "ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ" /24.07.2010


Δεν υπάρχουν σχόλια: