Κυριακή, 13 Ιουνίου 2010

θα σας πάρουν με τις πέτρες...του ΓΙΑΝΝΗ ΤΡΙΑΝΤΗ

Το ΠΑΣΟΚ ξόφλησε νωρίς. Και το εκπληρωμένο όνειρο του Γιώργου Παπανδρέου να γίνει πρωθυπουργός, κινδυνεύει να μεταβληθεί σε δεινό εφιάλτη. Η πτώση του, οψέποτε γίνει, δεν θα είναι συνήθης: Το καθεστώς Παπανδρέου θα σωριαστεί σαν ψεύτικος πύργος μέσα σε συνθήκες αναταραχής και συγκρούσε­ων. Και ο σημερινός πρωθυπουργός θα περάσει στην Ιστορία ως επικίνδυνος ερασιτέχνης που πα­ρέδωσε επαγγελματικά τη χώρα στο ΔΝΤ και στους ιδιώτες...


Η ως άνω εισήγηση θα μπο­ρούσε να θεωρηθεί κινδυνολογική πρόβλεψη. Το στοιχείο του ρί­σκου υπάρχει, αλλά η πραγματικότης, όπως διαμορφώνεται, προ­στατεύει την πρόβλεψη από την πιθανότητα σοβαρής αυθαιρεσίας. Ας δούμε λοιπόν την πραγματικό­τητα:


1. Η σιδηρά πειθαρχία που ε­πέβαλαν οι δανειστές (ΕΕ και ΔΝΤ) και τα σκληρά μέτρα που ε­φαρμόζει η υποταγμένη κυβέρνη­ση, δεν φαίνεται να αποδίδουν τα προσδοκώμενα. Γι' αυτό και ου­δόλως αποκλείονται νέες δέσμες μέτρων... Το αναπόφευκτο ερώτη­μα, «τι άλλο θα αφαιρέσουν και θα περικόψουν;», συνοδεύεται α­πό μια αναμενόμενη απάντηση: «Τα πάντα!» Ταυτόχρονα, στην ελ­ληνική κοινωνία έχει φωλιάσει ο φόβος της πτώχευσης, γεγονός παραλυτικό για την οικονομία και ολέθριο για την ψυχολογία των Ελλήνων... Εν τω μεταξύ, και οι υ­πόλοιπες δυσοίωνες προβλέψεις επαληθεύονται πλήρως: οι άνερ­γοι πληθαίνουν, η αγορά παραμέ­νει ημιθανής, ο τουρισμός φθίνει και η ακρίβεια, μολυσματικό κατά­λοιπο της εγκληματικής εποχής Σημίτη και της εισδοχής στην Ο­ΝΕ, διατηρείται σε επίφοβα ύψη, διαβρώνοντας το γλίσχρο εισόδη­μα των Ελλήνων... Ας μου επιτρα­πεί εδώ μια παρέκβαση: Αν υπο­τεθεί ότι επανέρχεται η δραχμή, η ελληνική κοινωνία θα υποστεί με­γάλο σοκ. θα διαπιστώσει, δηλα­δή, ότι καλείται να πληρώσει 1.400 δρχ. για έναν καφέ ή ένα πεντακοσάρικο για ένα κουτάκι τσίχλες, κάτι που σήμερα φαίνεται να το έχει αποδεχτεί... Πριν από το ευρώ, αν υπήρχαν 15.000 δρχ. στην τσέπη μιας οικογένειας για να περάσει ένα σαββατοκύριακο, κανένα πρόβλημα ανασφάλειας ή πίεσης δεν ανέκυπτε. Σήμερα, με 50 ευρώ διαθέσιμα, ποιος μπορεί να πει το ίδιο; Επιμύθιον: Ένα από τα ειδεχθή εγκλήματα της δυσώδους εποχής Σημίτη ήταν η παντε­λής απουσία σχεδίου για την αντι­μετώπιση του προβλήματος που θα προέκυπτε με την αλλαγή του νομίσματος. Κι έτσι η χώρα, η πιο φθηνή της Ευρώπης, παραδόθηκε στο έλεος της ακρίβειας, με τραγι­κά αποτελέσματα...


2. Η κυβέρνηση υποτίθεται ό­τι είχε επεξεργαστεί αναπτυξια­κό σχέδιο το οποίο θα έθετε άμε­σα σε εφαρμογή, προκειμένου να επουλώσει κάποιες πληγές που δημιούργησαν τα σκληρά μέτρα... Αντ' αυτού, το οικονομικό επιτε­λείο σφίγγει περισσότερο τον βρό­χο στον λαιμό των επιχειρήσεων (με τη μη επιστροφή ΦΠΑ) και ταυ­τόχρονα αδυνατεί - ή αδιαφορεί- να παρέμβει δραστικά σε μείζονος σημασίας πεδία όπως ο τουρι­σμός, μπας και περισωθεί ό,τι είναι δυνατόν... Ως δραστική παρέμβα­ση θα μπορούσε να θεωρηθεί μια εντυπωσιακή μείωση των τιμών, η οποία θα διαφημιστεί στο εξωτερι­κό και η οποία θα μπορούσε να προέλθει από την εγρήγορση των αρμόδιων υπουργών και τη συ­νεργασία τους με τους τουριστι­κούς παράγοντες υπό την καθοδήγηση του πρωθυπουργού... Λεπτο­μέρειες, προφανώς, για τους κυβερνητικούς εγκεφάλους...


3. Όμως οι κατήφορος δεν έ­χει τέλος: Το ΠΑΣΟΚ, που ως α­ντιπολίτευση κατηγορούσε τον Αλογοσκούφη ότι εκποιεί «τα αση­μικά του κράτους», τώρα παραδί­δει τα πάντα στους ιδιώτες. Χωρίς καμιά αιδώ και συστολή... Συνε­πείς διάδοχοι του Μητσοτάκη, οι κυβερνώντες ξεπουλάνε τα τιμαλ­φή, σε μια αγχώδη προσπάθεια ε­ξεύρεσης πόρων. Και πάλι, δίχως κανένα σχέδιο, χωρίς στοιχειώδη προετοιμασία, χωρίς αναπτυξιακή προοπτική. Αυτό φάνηκε καθαρά στην τρικυμιώδη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Επισημαίνοντας τον εισπρακτικό χαρα­κτήρα των μέτρων, αρκετοί υ­πουργοί καταφέρθηκαν εναντίον του τραγικού κυρίου Παπακωνσταντίνου, σημειώνοντας ότι πρέ­πει να αξιοποιηθούν αναπτυξιακά οι αποκρατικοποιήσεις, διότι δια­φορετικά «είναι σαν να δίνεται η εντύπωση ότι πωλείται η Ελλάς»...


4. θα περίμενε κανείς από μια κυβέρνηση που λειτουργεί σε συνθήκες «έκτακτης ανάγκης», να επιταχύνει τους ρυθμούς της, να δρα καίρια και αποτελεσματι­κά, να αποφεύγει τις φωτοβολίες και τις πρόσκαιρες εντυπώσεις, να περιορίζει τις αρρυθμίες και να α­ποφεύγει τη φλυαρία και τον απο­προσανατολισμό της κοινωνίας... Αντ' αυτών, η κυβέρνηση Παπαν­δρέου πελαγοδρομεί, τα μέλη της ερίζουν και ο πρωθυπουργός αρ­κείται σε αφ' υψηλού υποδείξεις, όταν συμμετέχει στις συνεδριά­σεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Ταυτόχρονα, το τραγικό κενό που επισημαίνεται στην παραγωγή κυ­βερνητικού έργου, επιχειρείται να καλυφθεί με συνεχείς κουραστι­κές υπομνήσεις για τις ευθύνες των κυβερνήσεων Καραμανλή, καθώς και με ιλαροτραγικές κατα­σκευές του ΠΑΣΟΚ στην Εξεταστική, που προκαλούν γέλωτες και θυμηδία (υπόθεση... «ντουλά­πα»)... Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν συναί­σθηση της πραγματικότητας. Και δεν αντιλαμβάνονται ότι το τίμημα που θα πληρώσουν για τη συμπε­ριφορά τους δεν περιορίζεται στην πολιτική αποδοκιμασία και στην εκλογική τιμωρία... Όπως πάνε, θα δικαιώσουν τη ρήση του πρωθυπουργού, ο οποίος είχε πει σε ανύποπτο χρόνο και για άλλη υπόθεση: «θα μας πάρουν με τις πέτρες»...

Αν τα προεκτεθέντα συνι­στούν μια στοιχειώδη ανάγνωση της σημερινής πραγματικότητας, προβάλλει σαφές το συμπέρασμα ότι η χώρα ζει στιγμές αγωνίας, σύγχυσης και κατάρρευσης, χω­ρίς να διαφαίνεται ούτε ίχνος φωτός... Σε άλλες χώρες, όπως η Ουγγαρία και η Τσεχία, οι σοσιαλδημοκράτες που κυβερνούσαν υ­ποταγμένοι στις εντολές του ΔΝΤ ή προσανατολισμένοι σε «ελληνι­κές συνταγές» για την έξοδο από την κρίση, τιμωρήθηκαν παρα­δειγματικά στις εκλογές... Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και στη χώ­ρα μας: Η κυβέρνηση και προσω­πικά ο πρωθυπουργός, παρεκτός και γίνει κάποιο θαύμα, δεν θα χάσουν απλώς την εξουσία, αλλά θα εκδιωχθούν βιαίως και θα δουν τα έργα και τις ημέρες τους να καταχωρίζονται στις μαύρες σελίδες της νεώτερης πολιτικής ι­στορίας... Με μια διαφορά: Ουδό­λως είναι βέβαιο ότι θα επαναλη­φθεί το γνώριμο σκηνικό και θα ε­πανέλθει πλησίστιο στην εξουσία το κόμμα της αξιωματικής αντιπο­λίτευσης... Η περίοδος αυτή είναι γκαστρωμένη, που θα 'λεγε κι ο Χαρίλαος Φλωράκης. Και δεν α­ποκλείεται το παιδί που θα γεννη­θεί να είναι νόθο...


Πηγή:
Εφημερίδα "Το Παρόν"

Δεν υπάρχουν σχόλια: