Κυριακή, 13 Ιουνίου 2010

ΔΙΑΠΛΟΚΗ - ΔΙΑΦΘΟΡΑ – ΔΙΑΣΥΡΜΟΣ

Το σημερινό πολιτικό σύστημα, βουτηγμένο στη διαπλοκή και στη διαφθορά, κυρίως από την περίοδο του '90 και μέχρι σήμερα, έφτασε πλέον στον διασυρμό, αφού προηγουμένως πέρασε από έντονα φαινόμενα διαφθοράς. Από όσα βγήκαν στην επιφάνεια μέχρι τώρα, κυβερνητικοί αξιωματούχοι εμπλέκονται σε υποθέσεις κλοπής δημοσίου χρήματος και εξαπάτησης εις βάρος των συμφερόντων του ελληνικού Δημοσίου διά ίδιον όφελος.


Η υπόθεση του θ. Τσουκάτου, που έλαβε «χορηγίες» από τη Ζήμενς και, όπως ισχυρίζεται, τις παρέδωσε στο ταμείο του ΠΑΣΟΚ, ήταν γνωστή από χρόνια. Οι νεώτερες έρευνες έφεραν στην επιφάνεια και τις «χορηγίες» που έλαβε από την ίδια εταιρεία ο επί κυβερνήσεως Σημίτη υπουργός Μεταφορών Τάσος Μαντέλης. Δημοσιογραφικές έρευνες ρίχνουν βαριά σκιά και σε πολλούς άλλους πρώην και νυν υπουργούς, όπως για παράδειγμα τον πρώην υπουργό και κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Άκη Τσοχατζόπουλο για την πολυτελή ζωή του.


Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΖΕΛΟΥ

Το ανέκδοτο στις υποθέ­σεις κλοπής δημοσίου χρήματος είναι ότι όλοι οι αξιωματούχοι μιζαδόροι έπαιρναν δάνεια για να δι­καιολογήσουν το «πόθεν έσχες». Και φυσικά για να μη μειώσουν το διαθέσιμο κεφά­λαιο τους. Τώρα έχουμε στην επικαιρότητα την αυθόρμητη ομολογία του πρώην υπουρ­γού Τάσου Μαντέλη για τις «χορηγίες» που εισέπραξε. Άραγε από τύψεις ο Μαντέλης προέβη σ' αυτές τις αποκαλύ­ψεις; Και ξεσκέπασε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα; Όχι βέ­βαια. Πίστεψε ίσως ότι οι πρά­ξει του αυτές είχαν παραγρα­φεί. Ή από κάποιους παρακινή­θηκε για να απο­καλύψει τη δια­πλοκή και τη δια­φθορά του σημε­ρινού πολιτικού συστήματος.


Ο Μαντέλης άφησε να εννοηθεί ότι και άλλοι υπουρ­γοί συνάδελφοί του είχαν λάβει «χορηγίες» από τη Ζήμενς για την προώθηση των συμφερόντων της στις προμήθειες του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Κι αυτές οι «χορηγίες» φυσικά είχαν αποτέλεσμα την υπερτιμολόγηση των ειδών που μας προμή­θευε η Ζήμενς, γεγονός που σε τελική ανάλυση μεταφράζεται στο ότι οι «λαδιάρηδες» υπουργοί έκλεβαν το ελληνικό Δημόσιο και φυσικά τον ελληνικό λαό. Να γιατί βρεθήκαμε στο χείλος του γκρεμού με τόσο υψηλό δημόσιο χρέος.


Ίδιες αποκα­λύψει έγιναν και στην Εξετα­στική Επιτροπή για το Βατοπέδι. Κατά σύμπτωση, και στις α­ποκαλύψει αυτές πρωταγωνι­στεί η κα. Μαντέλη πλέον (απλή συνωνυμία με τον Τάσο Μα­ντέλη), πρώην διευθύντρια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.


Αυτά σημαίνουν ότι οι έρευνες των Εξεταστικών Επι­τροπών της Βουλής έχουν α­ποδώσει σοβαρό έργο, με τη συμπαράσταση και όλων των πολιτικών αρχηγών και του πρωθυπουργού. Καθήκον της Βουλής είναι να συνεχίσει τις έρευνες αν θέλει να ολοκλη­ρώσει την κάθαρση του πολιτικού μας συστήματος. Η εσπευσμένη πε­ραίωση του έργου των Εξεταστικών Επι­τροπών θα σημάνει και τον ενταφιασμό των ερευνών. Και η σήψη του σημερι­νού πολιτικού συστήματος θα συνεχι­στεί, με τελικό αποτέλεσμα τον θάνατο του. Και όπως λέει ο λαος, όποιος κρύ­βει την πληγή του πεθαίνει με αυτήν. Αν δεν ριχτεί πλήρες φως στη διαπλοκή και στη διαφθορά του τωρινού πολιτι­κού συστήματος, δεν θα μπορέσει αυτό να επιβιώσει και είναι άγνωστο ποιο σύστημα θα το διαδεχτεί.


Αυτή είναι η μια όψη του προβλήματος. Υπάρχει όμως και η άλλη, που δεν πρέπει να την πα­ραβλέψουμε. Η άλλη όψη είναι ότι όλοι αυτοί οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι που αποδεδειγμένα λαδώθηκαν και βουτήχτηκαν στη διαφθορά θα πρέπει να πλη­ρώσουν. Και η τιμωρία τους δεν θα πρέπει να πε­ριοριστεί μόνο στην κα­ταδίκη τους σε ποινή στερητική της ελευθερίας. Η χειρότερη τιμω­ρία γι' αυτούς θα είναι να επιστρέψουν τα κλεμμένα. Εν ανάγκη να δημεύονται όλα τους τα περιουσιακά στοιχεία και να διακόπτεται εντελώς και η σύνταξη τους. Δεν είναι νοητό να καταστρέφουν την πατρίδα τους και από πάνω να αμεί­βονται με παχυλές συντάξεις. Προσοχή όμως στην απόδοση δικαιοσύνης που πρέπει να απονέμεται χωρίς κομματικές σκοπιμότητες, γιατί όταν κυριαρχούν αυτές υποχωρεί η δικαιοσύνη!


Επειδή κατά το Σύνταγμα και κατά την πολιτική πρακτική οι πρωθυπουργοί επιλέγουν τους υπουργούς και επειδή στις Εξεταστικές Επιτροπές για την υπό­θεση της Ζήμενς και του Βατοπεδίου προέκυψαν στοιχεία εις βάρος υπουρ­γών της κυβέρνησής Σημίτη και της κυ­βέρνησής Καραμανλή, είναι λογικό το αίτημα να κληθούν οι δύο πρώην πρω­θυπουργοί για να καταθέσουν σχετικά.


Άραγε δεν γνώριζε ο Σημίτης ότι ο Τσουκάτος κατέθεσε τεράστια ποσά στο ταμείο του ΠΑΣΟΚ; Δεν αναρωτήθηκε ποτέ από πού προέρχονταν τα τόσα χρήματα που κατέθετε ο εγκάρδιος φίλος του Τσουκάτος; Γιατί δεν τόλμησε ποτέ να παραδεχτεί ότι υπάρχει διαπλο­κή μεταξύ πολιτικής ηγεσίας και οικονομικής δύναμης; Όταν ο Κ. Καραμανλής, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στη Βουλή είχε καταγγείλει δια­πλοκή, ο κ. Σημίτης με επιστολή του α­πάντησε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει διαπλοκή. Στην υπόθεση Βατοπεδίου ο Κ. Καραμανλής, ως πρωθυπουργός, δεν υποπτεύθηκε τίποτα για τις εξπρές διαδικασίες ανταλλαγής, που κατάντησε να είναι διασπάθιση της κρατικής περιουσίας; Γιατί αυτά που προβληματί­ζουν τους απλούς ανθρώπους δεν στά­θηκαν ικανά να προβληματίσουν δύο πρωθυπουργούς;


Προσωπικά διατηρώ την εντύπωση ότι η λύπη την οποία με δήλωση του εξέφρασε ο Σημίτης για τις χορηγίες προς Μαντέλη είναι εντελώς ανειλικρινής. Εν τω Ά­δη ουκ έστι μετά­νοια. Με ανυπο­μονησία όμως περιμένουμε τη θέση που θα πάρει ο Κ. Καραμανλής για τις κατηγορίες που βαρύνουν τους υπουργούς της κυβέρνησης του στην υπόθεση του Βατοπεδίου. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχει συγκε­ντρώσει η Εξεταστική Επι­τροπή για τη Ζήμενς προκύ­πτουν ευθύνες σοβαρές μόνον εις βάρος στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Η προσπάθεια που έγινε να συν­δεθεί ένα μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου της κυβέρνησης Καραμαν­λή με τις μίζες κατέληξε σε διασυρμό της Επιτροπής, και ειδικά του αναμφισβήτητα έντιμου προέδρου της, και σε γελοιοποί­ηση των εμπνευστών αυτής της μεθόδευσης.


Καθόσον αφορά το Βατοπέδι, φαίνεται ότι εκεί εμπλέκονται ορισμένα μέλη της κυβέρνησης Καραμανλή και βρισκόμαστε σε αναμονή του τελικού αποτελέσματος της έρευνας της Επιτροπής αυτής.


Στις Εξεταστικές Επιτροπές θα έπρεπε να είχαν προστεθεί και δύο ακόμα, κατά τη δική μας γνώμη. Η μία για να ερευνή­σει τη ληστεία του Χρηματιστηρίου κατά την περίοδο 1999-2000, όπου με κυ­βερνητική προτροπή καταληστεύτηκαν τα εισοδήματα των μικροεπενδυτών και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών τα­μείων. Η ληστεία του Χρηματιστηρίου ή­ταν η μεγαλύτερη σε έκταση μεταφορά εισοδήματος, χωρίς αιτία, από τις λαϊκές τάξεις προς ορισμένους καλά πληροφο­ρημένους επιχειρηματίες και πολιτικούς. Και η δεύτερη Επιτροπή θα πρέπει να α­σχοληθεί με τη δημοσιονομική διαχείρι­ση, και όχι μόνον με τον δανεισμό του Δημοσίου, από το 1975 μέχρι τώρα.


Οι κυβερνήσεις, κυρίως του 1990 και μέχρι τώρα, δεν διαχειρίστηκαν μόνο το δημό­σιο χρέος. Διαχειρίστηκαν και τεράστια ποσά από τις κοινοτικές εισροές και από την εκποίηση (πώληση) κρατικής περιουσίας. Αυτός ο ποταμός χρηματικών πόρων πού κατευθύνθηκε; Πώς κατά­φεραν οι κυβερνήσει να βάλουν την Ελλάδα στην ΟΝΕ και στο ευρώ χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη θωράκιση της ελληνικής οικονομίας, που να της εξα­σφαλίζει βιωσιμότητα μέσα σε μια οικο­νομική και νομισματική ένωση, στην ο­ποία μετέχουν υπέρτερες οικονομίες; Γιατί οι κυβερνήσει δεν προσπάθησαν να πετύχουν εξειδίκευση της οικονομίας μας στους κλάδους που η χώρα μας δια­θέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα;


Και στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επαινέσουμε το πάθος με το οποίο μάχονται από τις κάμερες μερικοί που πονάνε τον τόπο αυτόν. Όπως για παράδειγμα ο βουλευτής Π. Καμμένος και ο νομάρχης θεσσαλονίκης Π. Ψωμιάδης. Επίσης και ο αρχηγός της Δημοκρατικής Αναγέννησης και πρώην υπουργός Σ. Παπαθεμελής, καθώς και πολλοί άλλοι έντιμοι δημο­σιογράφοι και λοιποί που παρουσιάζουν την πράγματι μελανή κατάσταση στην ο­ποία έχει περιέλθει η χώρα μας. Και δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και τη δήλωση του Μίκη Θεοδωράκη που παροτρύνει την κυβέρνηση να εγκαταλείψει την τρόικα και το ΝΑΤΟ για να σωθεί η Ελ­λάδα. Και πράγματι η χώρα κινδυνεύει με αφανισμό, γιατί ο ελληνικός λαός παρασύρθηκε από τα συνθήματα για ε­ξευρωπαϊσμό και εγκατέλειψε την ελληνική παιδεία και τη λεβεντιά των προγό­νων μας. Η νεολαία κινδυνεύει από τα ναρκωτικά, την καλοπέραση, την από­κτηση χρήματος εύκολου και άκοπου. Ρίξτε μια ματιά τριγύρω σας να δείτε τα μπαράκια, τις καφετέριες, τα φρουτάκια, τα πρακτορεία στοιχημά­των που κατακλύζονται καθημερινά από τους κυνηγούς του εύκολου χρήματος. Αυτά είναι τα ιδανικά που μας έφερε η ξενομανία. Και γι' αυτό βρήκαν έδαφος ορισμένοι και μπορούν να κλέβουν ασύστολα και να εκμεταλ­λεύονται έναν λαό που αδιαφορεί για το μέλλον της χώρας του και για τις ηθικές αξίες που πρέπει να διέπουν τις ανθρώπινες σχέσεις.


0 πρωθυπουργός και τα μέλη της κυβέρνησής μας λένε ότι πρέπει να ματώσουμε για να σωθεί η χώρα. Και φυ­σικά εννοούν να ματώσει ο λαός. Ναι, πρέπει ο ελληνικός λαός να ματώσει, όχι οικονομικά και με περιορισμό του εισοδήματός του, αλλά να ματώσει στην προσπάθεια του να αποκτήσει ιδανικά, σωστά πρότυπα, ηθικό επανεξοπλισμό και σύνδεση με την Ιστορία και τα αγνά ήθη και έθιμα μιας υγιούς κοινωνίας. Με τους στόχους αυτούς και με άφθαρτους ανθρώπους θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα κόμμα που να προσβλέπει στην ανασύνταξη των δυ­νάμεων του Ελληνισμού. Και να παύσει η διαπλοκή, η διαφθορά και ο διασυρμός της χώρας μας.

Πηγή:

"ΤΟ ΠΑΡΟΝ" 6.6.2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: