Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Oι Εορτές της Mεγάλης Παρασκευής και της Δεύτερης Ημέρας του Πάσχα

Η Μεγάλη Παρασκευή

Η Μεγάλη Παρασκευή δεν συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες και επομένως χαρακτηρίζεται εργάσιμη ημέρα, για όλους τους εργαζόμενους μισθωτούς στον ιδιωτικό τομέα. Αντίθετα, σύμφωνα με την παράγραφο 11, του άρθρου 1, του Ν 1157/1981, για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, η Μεγάλη Παρασκευή είναι επίσημη ημέρα αργίας.

Απασχόληση των μισθωτών στον Ιδιωτικό Τομέα
Δεν απαγορεύεται από διάταξη νόμου η λειτουργία των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα, κατά την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής. Συνεπώς η απασχόληση των εργαζομένων μισθωτών στις επιχειρήσεις, κατά την ημέρα αυτή, είναι νόμιμη. Κατʼ εξαίρεση, για τα καταστήματα προβλέπεται απαγόρευση της απασχόλησης των μισθωτών, καθώς και της λειτουργία τους, μέχρι της 13.00 ώρας της ημέρας αυτής (άρθρο 4 του ΒΔ 748/1966, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2, του άρθρου 3, του Ν.435/1976). Δεν αποκλείεται πάντως, με σχετική απόφαση του Νομάρχη να ορίζεται διαφορετικός τρόπος λειτουργίας των καταστημάτων, αναλόγως και προς τις τοπικές εορταστικές συνθήκες. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις είναι δυνατόν, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (όπου προβλέπεται), ή ακόμη και η Ατομική Σύμβαση Εργασίας του μισθωτού, να καθορίζουν πέραν των υποχρεωτικών αργιών και άλλες ημέρες ως αργίες, μεταξύ δε αυτών και την Μεγάλη Παρασκευή .

Επί πλέον, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) στην οποία υπάγεται το προσωπικό της επιχείρησης, να περιλαμβάνει σχετικό όρο, με τον οποίο να ορίζεται ο υπολογισμός προσαύξησης, λόγω της απασχόλησης των εργαζομένων κατά την ημέρα αυτή (ευνοϊκότερος όρος της γενικής ρύθμισης).

Αμειβόμενοι με βάση το ημερομίσθιο

Πάντως, στις περιπτώσεις που η επιχείρηση συνήθως παραμένει κλειστή, κατά την Μεγάλη Παρασκευή, δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής αποδοχών, στους εργαζόμενους που αμείβονται με βάση το ημερομίσθιο (εργάτες, εργατοτεχνίτες). Εφόσον λοιπόν, δεν απασχοληθούν οι ημερομίσθιοι την 2/4/2010, δεν δικαιούνται το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι αν η επιχείρηση συνήθως λειτουργεί κατά την ημέρα αυτή και ο εργοδότης αποφασίσει μονομερώς, να μην λειτουργήσει εφέτος, οφείλει να καταβάλει το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής στους ως άνω ημερομίσθιους - εργαζόμενους (σχετικές, περί υπερημερίας του εργοδότη, διατάξεις).

Αμειβόμενοι με βάση τον μηνιαίο μισθό

Αντιθέτως, οι αμειβόμενοι με βάση τον μηνιαίο μισθό (υπάλληλοι), ανεξαρτήτως αν η επιχείρηση παραμείνει κλειστή την 2/4/2010 και δεν τους απασχολήσει, ή λειτουργήσει κανονικά (πάντως, όχι έκτακτα), θα λάβουν τον μηνιαίο μισθό τους, χωρίς καμία προσαύξηση.

Κατ εξαίρεση, στις περιπτώσεις που η επιχείρηση παραμένει κλειστή, κατά την Μεγάλη Παρασκευή, αλλά ο εργοδότης αποφασίζει εφέτος εκτάκτως να λειτουργήσει, οφείλει την καταβολή επί πλέον του 1/25 του μισθού σε όσους αμείβονται με βάση τον μηνιαίο μισθό (χωρίς προσαύξηση).

Η Δεύτερη ημέρα του Πάσχα

Η Δεύτερη ημέρα του Πάσχα, της Διακαινησίμου (5/4/2009), ως γνωστό ανήκει στις εξαιρέσιμες (υποχρεωτικές) αργίες, κατά τις οποίες δεν επιτρέπεται η απασχόληση των μισθωτών, όπως επίσης και κάθε εμπορική, βιοτεχνική ή βιομηχανική εργασία (άρθρο 1, παράγραφος 2 και άρθρο 4, παράγραφος 1, του ΒΔ 748/1966).

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις απασχόλησης των μισθωτών σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, ή υπηρεσίες που ρητά αναφέρονται στο άρθρο 7 και επόμενα, του ως άνω ΒΔ. Υπενθυμίζουμε, ότι οι υποχρεωτικές αργίες είναι τέσσερις (4), ενώ οι προαιρετικές είναι δύο (2):

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ

Α. Η 25η Μαρτίου

Β. Η δεύτερη ημέρα του Πάσχα

Γ. Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Δ. Η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού

2. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ

Α. Η 1η του Μαΐου (ο υπουργός Απασχόλησης, έχει
δικαίωμα, βάσει νόμου, να καθορίζει την ημέρα αυτή, ως υποχρεωτική αργία)

Β. Η 28η Οκτωβρίου


Να σημειώσουμε επίσης, ότι η διαφορά που υφίσταται μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών αργιών, είναι για μεν τις υποχρεωτικές, η πλήρης απαγόρευση της εργασίας των μισθωτών, για δε τις προαιρετικές αργίες, η ύπαρξη ευχέρειας από την πλευρά του εργοδότη, για την απασχόληση ή μη, αυτών.

Σε κάθε περίπτωση, όσοι απασχοληθούν κατά την Δεύτερη ημέρα του Πάσχα (σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, που από τον νόμο επιτρέπεται η λειτουργία τους), αν αμείβονται με βάση το ημερομίσθιο, θα λάβουν το επί πλέον ημερομίσθιο της ημέρας αυτής (ή όσα ωρομίσθια εργασθούν), προσαυξημένο κατά 75% επί του νομίμου ωρομισθίου (δηλαδή του ωρομισθίου που προβλέπεται από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας), ενώ αν αμείβονται με βάση τον μηνιαίο μισθό, θα λάβουν αποδοχές ίσες με τα ωρομίσθια, που θα απασχοληθούν και επί πλέον την προσαύξηση του 75%, επί του 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού (ή ωρομισθίου). Οι υπολογισμοί θα γίνουν , σύμφωνα με τις πραγματικές ώρες που θα απασχοληθεί ο εργαζόμενος, κατά την ημέρα αυτή.

Παράδειγμα:

Εργαζόμενος ο οποίος αμείβεται με βάση τον μηνιαίο μισθό (υπάλληλος) και με πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση (5 ημέρες Χ 8 ώρες = 40 ώρες/εβδομάδα.), έχει μικτές μηνιαίες αποδοχές 1.300 (ο νόμιμος μισθός είναι 1.200). Υποθέτουμε, ότι απασχολείται κατά την Δευτέρα 5/4/2010, κατά πλήρες ωράριο (δηλ.8 ώρες).

Πρόσθετες αποδοχές, λόγω της απασχόλησης ημέρας υποχρεωτικής αργίας

Με βάση τον καταβαλλόμενο μισθό, υπολογίζουμε το ωρομίσθιο, ως εξής:

καταβαλλόμενο ημερομίσθιο……………………….. 1.300 / 25 = 52

καταβαλλόμενο ωρομίσθιο………………………….. 52 Χ 6/40 = 7,80

απασχόληση κατά την Δευτέρα 5/4………………….8ώρες Χ 7,80 = 62,40

νόμιμο (συμβατικό) ημερομίσθιο…………………….1.200 / 25 = 48

νόμιμο (συμβατικό) ωρομίσθιο………………………48 Χ 6/40 = 7,20

προσαύξηση ωρομισθίου, λόγω αργίας……………. 7,20 Χ 75% = 5,40

προσαύξηση ημερομισθίου, λόγω αργίας…………… 5,40 Χ 8 = 43,20
Πηγή:
http://www.epixeirisi.gr/index.php?pgtp=97&aid=1268748565

Δεν υπάρχουν σχόλια: