Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Oι Εορτές της Mεγάλης Παρασκευής και της Δεύτερης Ημέρας του Πάσχα

Η Μεγάλη Παρασκευή

Η Μεγάλη Παρασκευή δεν συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες και επομένως χαρακτηρίζεται εργάσιμη ημέρα, για όλους τους εργαζόμενους μισθωτούς στον ιδιωτικό τομέα. Αντίθετα, σύμφωνα με την παράγραφο 11, του άρθρου 1, του Ν 1157/1981, για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, η Μεγάλη Παρασκευή είναι επίσημη ημέρα αργίας.

Απασχόληση των μισθωτών στον Ιδιωτικό Τομέα
Δεν απαγορεύεται από διάταξη νόμου η λειτουργία των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα, κατά την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής. Συνεπώς η απασχόληση των εργαζομένων μισθωτών στις επιχειρήσεις, κατά την ημέρα αυτή, είναι νόμιμη. Κατʼ εξαίρεση, για τα καταστήματα προβλέπεται απαγόρευση της απασχόλησης των μισθωτών, καθώς και της λειτουργία τους, μέχρι της 13.00 ώρας της ημέρας αυτής (άρθρο 4 του ΒΔ 748/1966, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2, του άρθρου 3, του Ν.435/1976). Δεν αποκλείεται πάντως, με σχετική απόφαση του Νομάρχη να ορίζεται διαφορετικός τρόπος λειτουργίας των καταστημάτων, αναλόγως και προς τις τοπικές εορταστικές συνθήκες. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις είναι δυνατόν, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (όπου προβλέπεται), ή ακόμη και η Ατομική Σύμβαση Εργασίας του μισθωτού, να καθορίζουν πέραν των υποχρεωτικών αργιών και άλλες ημέρες ως αργίες, μεταξύ δε αυτών και την Μεγάλη Παρασκευή .

Επί πλέον, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) στην οποία υπάγεται το προσωπικό της επιχείρησης, να περιλαμβάνει σχετικό όρο, με τον οποίο να ορίζεται ο υπολογισμός προσαύξησης, λόγω της απασχόλησης των εργαζομένων κατά την ημέρα αυτή (ευνοϊκότερος όρος της γενικής ρύθμισης).

Αμειβόμενοι με βάση το ημερομίσθιο

Πάντως, στις περιπτώσεις που η επιχείρηση συνήθως παραμένει κλειστή, κατά την Μεγάλη Παρασκευή, δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής αποδοχών, στους εργαζόμενους που αμείβονται με βάση το ημερομίσθιο (εργάτες, εργατοτεχνίτες). Εφόσον λοιπόν, δεν απασχοληθούν οι ημερομίσθιοι την 2/4/2010, δεν δικαιούνται το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι αν η επιχείρηση συνήθως λειτουργεί κατά την ημέρα αυτή και ο εργοδότης αποφασίσει μονομερώς, να μην λειτουργήσει εφέτος, οφείλει να καταβάλει το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής στους ως άνω ημερομίσθιους - εργαζόμενους (σχετικές, περί υπερημερίας του εργοδότη, διατάξεις).

Αμειβόμενοι με βάση τον μηνιαίο μισθό

Αντιθέτως, οι αμειβόμενοι με βάση τον μηνιαίο μισθό (υπάλληλοι), ανεξαρτήτως αν η επιχείρηση παραμείνει κλειστή την 2/4/2010 και δεν τους απασχολήσει, ή λειτουργήσει κανονικά (πάντως, όχι έκτακτα), θα λάβουν τον μηνιαίο μισθό τους, χωρίς καμία προσαύξηση.

Κατ εξαίρεση, στις περιπτώσεις που η επιχείρηση παραμένει κλειστή, κατά την Μεγάλη Παρασκευή, αλλά ο εργοδότης αποφασίζει εφέτος εκτάκτως να λειτουργήσει, οφείλει την καταβολή επί πλέον του 1/25 του μισθού σε όσους αμείβονται με βάση τον μηνιαίο μισθό (χωρίς προσαύξηση).

Η Δεύτερη ημέρα του Πάσχα

Η Δεύτερη ημέρα του Πάσχα, της Διακαινησίμου (5/4/2009), ως γνωστό ανήκει στις εξαιρέσιμες (υποχρεωτικές) αργίες, κατά τις οποίες δεν επιτρέπεται η απασχόληση των μισθωτών, όπως επίσης και κάθε εμπορική, βιοτεχνική ή βιομηχανική εργασία (άρθρο 1, παράγραφος 2 και άρθρο 4, παράγραφος 1, του ΒΔ 748/1966).

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις απασχόλησης των μισθωτών σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, ή υπηρεσίες που ρητά αναφέρονται στο άρθρο 7 και επόμενα, του ως άνω ΒΔ. Υπενθυμίζουμε, ότι οι υποχρεωτικές αργίες είναι τέσσερις (4), ενώ οι προαιρετικές είναι δύο (2):

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ

Α. Η 25η Μαρτίου

Β. Η δεύτερη ημέρα του Πάσχα

Γ. Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Δ. Η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού

2. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ

Α. Η 1η του Μαΐου (ο υπουργός Απασχόλησης, έχει
δικαίωμα, βάσει νόμου, να καθορίζει την ημέρα αυτή, ως υποχρεωτική αργία)

Β. Η 28η Οκτωβρίου


Να σημειώσουμε επίσης, ότι η διαφορά που υφίσταται μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών αργιών, είναι για μεν τις υποχρεωτικές, η πλήρης απαγόρευση της εργασίας των μισθωτών, για δε τις προαιρετικές αργίες, η ύπαρξη ευχέρειας από την πλευρά του εργοδότη, για την απασχόληση ή μη, αυτών.

Σε κάθε περίπτωση, όσοι απασχοληθούν κατά την Δεύτερη ημέρα του Πάσχα (σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, που από τον νόμο επιτρέπεται η λειτουργία τους), αν αμείβονται με βάση το ημερομίσθιο, θα λάβουν το επί πλέον ημερομίσθιο της ημέρας αυτής (ή όσα ωρομίσθια εργασθούν), προσαυξημένο κατά 75% επί του νομίμου ωρομισθίου (δηλαδή του ωρομισθίου που προβλέπεται από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας), ενώ αν αμείβονται με βάση τον μηνιαίο μισθό, θα λάβουν αποδοχές ίσες με τα ωρομίσθια, που θα απασχοληθούν και επί πλέον την προσαύξηση του 75%, επί του 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού (ή ωρομισθίου). Οι υπολογισμοί θα γίνουν , σύμφωνα με τις πραγματικές ώρες που θα απασχοληθεί ο εργαζόμενος, κατά την ημέρα αυτή.

Παράδειγμα:

Εργαζόμενος ο οποίος αμείβεται με βάση τον μηνιαίο μισθό (υπάλληλος) και με πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση (5 ημέρες Χ 8 ώρες = 40 ώρες/εβδομάδα.), έχει μικτές μηνιαίες αποδοχές 1.300 (ο νόμιμος μισθός είναι 1.200). Υποθέτουμε, ότι απασχολείται κατά την Δευτέρα 5/4/2010, κατά πλήρες ωράριο (δηλ.8 ώρες).

Πρόσθετες αποδοχές, λόγω της απασχόλησης ημέρας υποχρεωτικής αργίας

Με βάση τον καταβαλλόμενο μισθό, υπολογίζουμε το ωρομίσθιο, ως εξής:

καταβαλλόμενο ημερομίσθιο……………………….. 1.300 / 25 = 52

καταβαλλόμενο ωρομίσθιο………………………….. 52 Χ 6/40 = 7,80

απασχόληση κατά την Δευτέρα 5/4………………….8ώρες Χ 7,80 = 62,40

νόμιμο (συμβατικό) ημερομίσθιο…………………….1.200 / 25 = 48

νόμιμο (συμβατικό) ωρομίσθιο………………………48 Χ 6/40 = 7,20

προσαύξηση ωρομισθίου, λόγω αργίας……………. 7,20 Χ 75% = 5,40

προσαύξηση ημερομισθίου, λόγω αργίας…………… 5,40 Χ 8 = 43,20
Πηγή:
http://www.epixeirisi.gr/index.php?pgtp=97&aid=1268748565

Η ευρωπαϊκή «αλληλεγγύη»


Θεωρήθηκε δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρόσφερε «βοήθεια» προς την Ελλάδα, ως χώρα - μέλος της ευρωζώνης, προκειμένου να ωφεληθούν και οι δύο πλευρές. Η μία πλευρά, δηλαδή οι χώρες της ευρωζώνης και το ευρώ, να αποφύγει την κρίση του νομισματικού κινδύνου και την υποβάθμιση του κοινού νομίσματος σε σχέση με το δολάριο, κυρίως, και η άλλη πλευρά, δηλαδή η χώρα μας, να απομακρυνθεί σταδιακά, με αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού της, από το στόχαστρο των αποκαλούμενων «αγορών».

Αυτό θα μπορούσε, κατά την γνώμη μας, να επιτευχθεί, στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής συμφωνίας, μόνο εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση έθετε στην διάθεση του Ελληνικού Κράτους (και ενδεχομένως, μιας άλλης χώρας που θα βρεθεί στην ίδια δύσκολη θέση με την δική μας, πάντα ως μέλους της ευρωζώνης), χρηματοδότηση με χαμηλό επιτόκιο, για την κάλυψη των άμεσων αναγκών αποπληρωμής του ήδη υφιστάμενου χρέους. Η κίνηση αυτή θα βοηθούσε (έστω και αν η Ελλάδα δεν χρησιμοποιούσε αμέσως το πλεονέκτημα αυτό), προς την κατεύθυνση μείωσης των επιτοκίων και συμπίεσης του χρηματοοικονομικού κόστους, αφού θα λειτουργούσε ανταγωνιστικά σε σχέση με τα προτεινόμενα επιτόκια των αγορών. Εκτός αυτού, δεν θα υπήρχε λόγος να ζητηθεί και η (επικουρική) συνδρομή του ΔΝΤ, από την άποψη ότι τα προβλήματα αυτά αφορούν την ευρωπαϊκή «οικογένεια» και πρέπει να επιλυθούν εντός των τειχών.

Με την πολύκροτη συμφωνία που επιτεύχθηκε την περασμένη Πέμπτη 25/3/2010, στην πραγματικότητα, η ΕΕ θα βοηθήσει την Ελλάδα (ή οποιαδήποτε άλλη χώρα), μόνο αν δεν μπορεί να αντλήσει χρηματοδότηση από τις αγορές.

Τι άλλο μπορεί να σημαίνει η φράση: «…ο μηχανισμός αυτός (σ.σ. εννοεί τον μηχανισμό βοήθειας), πρέπει να θεωρείται ως έσχατο μέτρο, το οποίο θα σημαίνει ιδίως ότι δεν είναι επαρκής η χρηματοδότηση της αγοράς»;

Ωστόσο, η χώρα μας δεν θα βρεθεί σε αυτή την θέση, γιατί αυτό θα ερμηνεύεται ως χρεοκοπία. Η Ελλάδα δεν θα χρεοκοπήσει και οι αγορές θα εξακολουθούν να δανείζουν.

Με λίγα λόγια, η ΕΕ θα κινηθεί για να βοηθήσει, όταν μια χώρα - μέλος, φθάσει στο χείλος του γκρεμού. Δεν προσφέρει βοήθεια, για να προλάβει την πορεία προς τα εκεί…

Στο μεταξύ, όμως τα επιτόκια θα παραμένουν υψηλά.

Ευχόμαστε να συμβεί το αντίθετο, σε πείσμα των δεδομένων που χαρακτηρίζουν και προδιαγράφουν το αρνητικό κλίμα για την νέα προσφυγή της χώρας μας στις αγορές για την προσφορά ομολόγων. Ας μην παραβλέπουμε το γεγονός, ότι τα (σκληρά) μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί από την πολιτική εξουσία, δεν συγκίνησαν τις αγορές, που εξακολουθούν να φέρονται κερδοσκοπικά.

Τέλος, αν εξαιρέσουμε την ικανοποιητική απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δια στόματος Τρισέ, η οποία παρέχει μεν μια ανάσα στο τραπεζικό σύστημα, πλην όμως δεν σχετίζεται με το δανειακό χρέος της χώρας μας και την ενεργοποίηση του μηχανισμού της ΕΕ, όπως συμφωνήθηκε, η φράση «ευρωπαϊκή αλληλεγγύη», τοποθετείται με ευκολία εντός εισαγωγικών…

Το Σημείωμα της Σύνταξης
του Νίκου Σγουρινάκη, Διευθυντή Σύνταξης

Πηγή:
http://www.epixeirisi.gr/?pgtp=1&aid=1269945857

Έρχεται το ΕΤΑΚ 2008 και 2009. Ποιοι χάνουν, ποιοι κερδίζουν από τις αλλαγές
Σε αγώνα δρόμου βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο για να μαζέψει τις ανείσπρακτες οφειλές τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ από το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων των ετών 2008 και 2009 και επιπλέον 180 εκατομμύρια ευρώ από τους έχοντες ακίνητη περιουσία άνω των 400.000 ευρώ. Μέχρι το τέλος του έτους το υπουργείο Οικονομικών θα επιδιώξει να βάλει στα ταμεία του ακόμη 680 εκατ. ευρώ από τον νέο φόρο ακίνητης περιουσίας (ΦΜΑΠ) που προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιό του, ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου δίνει εντολή σε όλες τις εφορίες, να βγάλουν από τα συρτάρια τους και να εκκαθαρίσουν όλες τις τροποποιητικές δηλώσεις του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) του 2008 που είχαν υποβάλει οι φορολογούμενοι από τον Νοέμβριο του 2008.

Στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι παρά τη μεγάλη καθυστέρηση, μέχρι το τέλος Μαΐου θα έχουν «ξεμπερδέψει» με το ΕΤΑΚ του 2008 και θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες είσπραξης του φόρου του 2009 από 3 εκατομμύρια φορολογούμενους καθώς και της έκτακτης εισφοράς από τους μεγαλοϊδιοκτήτες ακινήτων.

Δύο χρόνια μετά την επιβολή του ΕΤΑΚ από την προηγούμενη κυβέρνηση που ταλαιπώρησε εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους και προκάλεσε απίστευτο αλαλούμ, μέχρι και σήμερα περισσότεροι από 30.000 φορολογούμενοι δεν έχουν λάβει ακόμη το τελικό εκκαθαριστικό σημείωμα του ΕΤΑΚ ενώ πολλοί από αυτούς θα υποχρεωθούν να υποβάλουν ξανά το έντυπο Ε9 δηλώνοντας τα στοιχεία των ακινήτων που είχαν στην κατοχή τους την 1η Ιανουαρίου 2008.
Πρόκειται κυρίως για τους φορολογούμενους που ζήτησαν να γίνει νέα εκκαθάριση του φόρου καθώς:

Διαφωνούσαν με τα στοιχεία των ακινήτων που αναγράφονταν στο αρχικό εκκαθαριστικό σημείωμα του ΕΤΑΚ που είχαν λάβει.

Αμφισβητούσαν τη φορολογητέα αξία των ακινήτων, που έχει προσδιορίσει η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων.

Αμφισβητούσαν τον τρόπο κατανομής του αφορολόγητου της κατοικίας για το έτος 2008 (π.χ. λόγω συνιδιοκτήσιας).

Οι εφορίες θα πρέπει μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν στείλει για εκκαθάριση στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων τις τροποποιητικές δηλώσεις του ΕΤΑΚ για το 2008, ενώ όσες δεν θα αποσταλούν στους ιδιοκτήτες ακινήτων, θα πρέπει να έχουν εκκαθαριστεί μέχρι τις 14 Μαΐου.

Οι φορολογούμενοι για τους οποίους δεν θα εκδοθεί εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ μέχρι και τις 12 Απριλίου υποχρεούνται να υποβάλουν στην αρμόδια ΔΟΥ δήλωση στοιχείων ακινήτων (δηλαδή στο έντυπο Ε9) έτους 2008 έως και τις 15 Ιουνίου 2010, προκειμένου να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία που είχαν στην κατοχή τους την 1η Ιανουαρίου του 2008, χωρίς την επιβολή προστίμων.

Τα έσοδα που πρόκειται να εισπράξει το Δημόσιο από το ΕΤΑΚ του 2008 υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν τελικά στο ποσό των 710 εκατομμυρίων ευρώ (περίπου 365 εκατομμύρια ευρώ από τα φυσικά πρόσωπα και 300 εκατομμύρια ευρώ από τις επιχειρήσεις) και είναι λιγότερα κατά 180 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το στόχο που έχει τεθεί.

Ο υπολογισμός του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων θα γίνει με διαφορετικά αφορολόγητα ποσά από αυτά που ίσχυαν το 2008.

Το ΕΤΑΚ του έτους 2009 θα κληθούν να πληρώσουν περίπου 3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων ενώ όσοι από αυτούς έχουν ατομική ακίνητη περιουσία που η αξία της υπερβαίνει τα 400.000 ευρώ θα πληρώσουν και την έκτακτη εισφορά με συντελεστές που ξεκινούν από 0,1% και φθάνουν μέχρι 0,9% για αξία ακινήτων άνω των 3.000.000 ευρώ.

Μέχρι το τέλος του έτους οι μεγαλοϊδιοκτήτες ακινήτων θα επιβαρυνθούν και με τον νέο ΦΜΑΠ ο οποίος έρχεται να αντικαταστήσει το ΕΤΑΚ που καταργείται. Ωστόσο για πολλούς φορολογούμενους ο «λογαριασμός» του ΕΤΑΚ για το 2009 αναμένεται να είναι «φουσκωμένος». Αυτό θα συμβεί γιατί ο υπολογισμός του φόρου θα γίνει με διαφορετικά αφορολόγητα ποσά από αυτά που ίσχυαν το 2008.

Έτσι, πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων που υπολόγιζαν ότι δεν θα πληρώσουν φόρο για την ακίνητη περιουσία τους, τελικά θα πιαστούν στην «τσιμπίδα» του ΕΤΑΚ. Στην κατηγορία αυτή, ανήκουν οικογένειες και άγαμοι οι οποίοι την τελευταία πενταετία απέκτησαν κύρια κατοικία σε «καλή» περιοχή της Αττικής ή των μεγάλων αστικών κέντρων όπου οι αντικειμενικές αξίες υπερβαίνουν τα 1.800 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Αντίθετα θα γλιτώσουν πολλοί μικροϊδιοκτήτες που έχουν πληρώσει ΕΤΑΚ για το 2008.

Ειδικότερα τον λογαριασμό του ΕΤΑΚ για το 2009 θα λάβουν:

1. Οι άγαμοι που έχουν κατοικίες συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 100.000 ευρώ.

2. Οι έγγαμοι και οι οικογένειες με 1 ή 2 παιδιά που έχουν στην κατοχή τους κατοικίες συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω 200.000 ευρώ.

3. Οι έγγαμοι με τρία ή περισσότερα παιδιά που είναι ιδιοκτήτες κατοικιών συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 230.000 ευρώ.

4. Όλοι οι φορολογούμενοι ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση που έχουν στην κατοχή τους:

- Οικόπεδο εντός σχεδίου πόλης.

- Αποθήκη.

- Θέση στάθμευσης.

- Επαγγελματική στέγη.

Όσοι δεν λάβουν εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ μέχρι και τις 12 Απριλίου υποχρεούνται να υποβάλουν στην αρμόδια ΔΟΥ δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2008 έως και τις 15 Ιουνίου 2010, για να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία που είχαν την 1η Ιανουαρίου του 2008, χωρίς την επιβολή προστίμων.

Τα έσοδα που πρόκειται να εισπράξει το Δημόσιο από το ΕΤΑΚ του 2008 υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν τελικά στο ποσό των 710 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Ημερησία, 29.3.2010

http://www.epixeirisi.gr/index.php?pgtp=1&aid=1269936592

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

jesus.jpg

Μεγάλη Τέταρτη… η ελευθερία της αγάπης
Μεγάλη Πέμπτη… η ελευθερία της ταπείνωσης
Μεγάλη Παρασκευή… η ελευθερία της θυσίας
Μεγάλο Σάββατο… η ελευθερία από τον θάνατο
Κυριακή του Πάσχα… η ελευθερία της Ανάστασης

Εύχομαι σε όλους σας, ολόψυχα

Καλό Πάσχα

και

Καλή Ανάσταση

ΜΑΣ ΣΤΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΒΕΛΙΑ

Τα spreads και τα οικονομικά μέτρα "ψαλιδίζουν" το πασχαλινό τραπέζι. Οπως τονίζουν οι κρεοπώλες στη Βαρβάκειο Αγορά, δεν είναι λίγοι οι καταναλωτές που δυσκολεύονται να αγοράσουν ολόκληρο αρνί

Δίλημμα για σούβλα ή... ταψί

Μισό αρνάκι στο ταψί και όχι ολόκληρο στη σούβλα προσανατολίζονται να ψήσουν φέτος χιλιάδες καταναλωτές.

Το πατροπαράδοτο έθιμο του οβελία... σκιάζεται από τα δημοσιονομικά ελλείμματα, τα spreads των ομολόγων και τα φορολογικά μέτρα που φέρνουν οικονομική στενότητα. Αποτέλεσμα, χαμηλόμισθοι και συνταξιούχοι να μην αγοράζουν ολόκληρο αρνί, αφού τα χρήματά τους δεν αρκούν. Ετσι, προμηθεύονται μισό ή ένα μπούτι ή παϊδάκια.
Η κρεαταγορά στη Βαρβάκειο είναι η φθηνότερη και, σύμφωνα με τις  διαβεβαιώσεις των καταστηματαρχών, είναι και ποιοτική
Η κρεαταγορά στη Βαρβάκειο είναι η φθηνότερη και, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των καταστηματαρχών, είναι και ποιοτική

Επιστρέφουν στο... ταψί πολλές οικογένειες, αδυνατώντας να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα, όπως λένε στο "Εθνος" τόσο κρεοπώλες της φθηνής Βαρβακείου Αγοράς καθώς και οι ίδιοι οι καταναλωτές. Η κρεαταγορά της οδού Αθηνάς ξαναγεμίζει κόσμο, μια και είναι φθηνότερη και, σύμφωνα με διαβεβαιώσεις των καταστηματαρχών της, "και ποιοτική!"

Σούβλα θα βάλει ο κ. Βαγγέλης αν και με δυσκολία:  Επειδή έχω  εγγόνια. Αλλες χρονιές ήταν καλύτερη η ζωή μας , λέει

Σούβλα θα βάλει ο κ. Βαγγέλης αν και με δυσκολία:
"Επειδή έχω εγγόνια. Αλλες χρονιές ήταν καλύτερη η ζωή μας", λέει

Εκατοντάδες κάτοικοι του λεκανοπεδίου, κατεβαίνουν από τα προάστια στη δημοτική αγορά και ψάχνουν ένα ένα τα κρεοπωλεία, για το φθηνό αρνάκι ή κατσικάκι και γενικά για κρέατα σε χαμηλές τιμές προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα.

Συνταξιούχοι με 400 ευρώ, οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα από το Αιγάλεω, το Περιστέρι, το Χαλάνδρι, τη Ν. Ιωνία παίρνουν το λεωφορείο, το μετρό, τον ηλεκτρικό και... σεργιανούν στις στοές της κρεαταγοράς του Δήμου Αθηναίων.

Η... καχυποψία από τα διατροφικά σκάνδαλα αλλά και η ανασφάλεια από την οικονομική κρίση, ζωγραφισμένες στα πρόσωπά τους, αποτυπώνονται στην καταναλωτική συμπεριφορά τους. Επίμονα ζητούν από τους χασάπηδες το κομμάτι του κρέατος που πιστεύουν ότι είναι καλό να τους το ζυγίσουν και να το πληρώσουν στην τιμή που είναι κρεμασμένο στο τσιγκέλι. Απαιτούν απόδειξη και φεύγοντας από το κρεοπωλείο κοιτούν ξανά και ξανά το ποσό που πλήρωσαν.

"Με 400 ευρώ σύνταξη πώς να βγω. Θα κάνω με τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου Πάσχα. Αλλά θα ψήσουμε στον φούρνο. Μισό αρνάκι. Δυσκολευόμαστε!", λέει η κ. Αλεξάνδρα.

Και δεν είναι η μόνη και ο κ. Κώστας ξεσπά: "Στο ταψί θα ψήσουμε. Δεν φτάνουν τα χρήματα για ολόκληρο αρνί. Εχουμε κόψει τα πάντα... Ας ψήσουν στη σούβλα αυτοί που τα έκλεψαν... Αυτοί που τα έχουν".

Με παράπονο και θυμό απαντά και ο κ. Βαγγέλης: "Εσείς τι λέτε; Μπορούμε να κάνουμε με άνεση τα ψώνια μας; Πολύ δύσκολα. Αλλες χρονιές ήταν καλύτερη η ζωή μας. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχω εγγόνια θα βάλω σούβλα".

Περιορισμό στις δαπάνες του κάνει και ο κ. Αλέξανδρος Γιαννούτσος. Μας μιλά έχοντας κάνει τα ψώνια του με τη σύζυγό του: "Κάθε χρόνο και πιο δύσκολα. Ολα ακριβαίνουν. Εχουμε περικόψει όσο μπορούμε τις δαπάνες μας. Πάσχα, όμως, είναι το έθιμο θα το τηρήσουμε. Θα βάλουμε σούβλα. Ωστόσο, του χρόνου τέτοια μέρα, ελάτε να μας ρωτήσετε ξανά".

Τι λένε οι κρεοπώλες
«Οι καταναλωτές είναι σφιγμένοι»

Λιγότερα κιλά ή παϊδάκια θα πάρουν για το Πάσχα πολλές οικογένειες, όπως λέει ο κρεοπώλης, Δημήτρης Ορφανός: "Οι καταναλωτές είναι σφιγμένοι. Ολο και περισσότεροι σταματάνε να αγοράζουν ολόκληρο αρνί. Παίρνουν μικρότερες ποσότητες 5 με 6 κιλά, μισό ακόμη και παϊδάκια. Ψήνουν στον φούρνο. Φέτος δεν κάνουν παραγγελίες.

Οπως μας λένε, περιμένουν μήπως πέσουν οι τιμές και θα αγοράσουν τελευταία στιγμή". Αντίθετη άποψη έχει ο Δημήτρης Δημητριάδης, καταστηματάρχης στη Βαρβάκειο: "Ναι, είναι δύσκολη η οικονομική κατάσταση. Αλλά ο κόσμος τα τρόφιμα δεν τα κόβει. Στο φαγητό δεν βάζει ψαλίδι. Αγοράζει κανονικά ολόκληρο αρνί. Το Πάσχα του δεν θα το χαλάσει".

Δυστοκία
«Ο κόσμος ψωνίζει όλο και λιγότερο»

Λιγότερες παραγγελίες έκαναν φέτος οι κρεοπώλες, καθώς βλέπουν τα νοικοκυριά να δυσκολεύονται. "Πέρυσι, είχα φέρει 38.000 κεφάλια. Φέτος μόλις 8.000. Ο κόσμος ζορίζεται και ψωνίζει όλο και λιγότερο", λέει ο πρόεδρος των κρεοπωλών της Βαρβακείου Αγοράς Κλεάνθης Τσιρώνης και συνεχίζει: "Αν πέρυσι οι καταναλωτές αγόραζαν κρέας δίνοντας 20 με 25 ευρώ, φέτος ίσως πέσουν στα 15 ευρώ. Οι έχοντες και κατέχοντες θα πάρουν ολόκληρο αρνάκι ή κατσικάκι να το ψήσουν στη σούβλα. Οι χαμηλόμισθοι και οι συνταξιούχοι, πια, θα αγοράσουν μισό και θα το βάλουν στο ταψί. Βλέπουμε πάντως ότι έρχονται ακόμη και από την επαρχία για να ψωνίσουν στη Βαρβάκειο. Είναι φθηνή, αλλά και ποιοτική αγορά".

Χρήστος Κολώνας
Φωτό: Δημήτρης Ψαρρός

Πηγή:

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11424&subid=2&pubid=10923024

Oχι άλλα μέτρα σε βάρος μισθωτών και συνταξιούχωνΟχι άλλα μέτρα σε βάρος μισθωτών και συνταξιούχων, οι οποίοι θα δουν για πρώτη φορά, έπειτα από πολλά χρόνια, να μειώνεται το πραγματικό εισόδημά τους λόγω της αυξημένης φορολογίας και της περιοριστικής εισοδηματικής πολιτικής, λέει το ΙΟΒΕ.

Επαρκή χαρακτηρίζει το Ινστιτούτο τα δημοσιονομικά μέτρα, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης του ελλείμματος στο 8,7% του ΑΕΠ το 2010 (από 12,9% το 2009). «Βλέπει» εκτίναξη του πληθωρισμού και ανάπτυξη λόγω ανοίγματος των αγορών και των επαγγελμάτων

Oχι άλλα μέτρα σε βάρος μισθωτών και συνταξιούχων

Καλεί δε την κυβέρνηση να στραφεί σε άλλες... προσοδοφόρες δραστηριότητες, όπως είναι π.χ. μια περισσότερο επιθετική πολιτική ιδιωτικοποιήσεων και η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Τα δημοσιονομικά μέτρα που έχουν ληφθεί στο σύνολό είναι επαρκή για να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης του ελλείμματος στο 8,7% του ΑΕΠ το 2010 έναντι 12,9% το 2009, εκτιμά το Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών στην τριμηνιαία έκθεσή του (Μάρτιος 2010).

Παρότι βλέπει πως η μείωση του ΑΕΠ φέτος θα είναι 2,5%, σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με τον στόχο του συμφώνου σταθερότητας.

Το ΙΟΒΕ θεωρεί επίσης πως τα ληφθέντα μέτρα καθιστούν περισσότερο ελκυστικούς τους αντίστοιχους στόχους και για το 2011 και το 2012, ενώ δίνουν μεγαλύτερη άνεση χρόνου για να αποδώσουν τα μέτρα αύξησης των δημοσίων εσόδων και μείωσης των δαπανών του Δημοσίου.

Κατά τα λοιπά, στην έκθεση του ΙΟΒΕ επισημαίνεται επίσης ότι:

Αναμένεται να πυροδοτηθεί ο πληθωρισμός φέτος λόγω αυξήσεων στον τομέα των μεταφορών από την ανατίμηση του πετρελαίου διεθνώς και αύξησης τιμών στην αγορά.

Υποχώρηση ευρώ
Την... κατάσταση σώζει κάπως η υποχώρηση της τιμής του ευρώ σε σχέση με το δολάριο.

Το άνοιγμα των αγορών και των επαγγελμάτων, η κατάργηση της διατίμησης και η απελευθέρωση του ωραρίου θα δημιουργήσουν έναν κύκλο εξωστρεφούς οικονομικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα αν συνδυασθεί με ιδιωτικοποιήσεις, συμπράξεις δημοσίου - ιδιωτικού τομέα, αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου και την έλευση ξένων κεφαλαίων.

Η ανεργία συνεχίζει να παραμένει στους μόνιμους φόβους των Ελλήνων.

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος βρίσκεται στις 74 μονάδες, χαμηλότερος του μακροχρόνιου μέσου όρου των ετών 2001-2009, αλλά πάντως 8 μονάδες πάνω αντίστοιχα με πέρυσι.

Η υποχώρηση του δείκτη εκπορεύεται κυρίως από τη δυσχερή δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και το αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί λόγω της εφαρμογής μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής.

Τα φορολογικά μέτρα και η περιοριστική εισοδηματική πολιτική αναμένεται να οδηγήσουν σε μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος για πρώτη φορά έπειτα από αρκετά χρόνια, γεγονός που προεξοφλείται και εντείνει την αρνητική ψυχολογία και την αβεβαιότητα επιχειρήσεων και καταναλωτών κατά τους πρώτους μήνες του έτους.

Χαρ. Αναγνωστόπουλος - Χρ. Κολώνας

Πηγή:

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11379&subid=2&pubid=10923035#

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ ΠΡΙΝ ΜΑΣ ΔΙΑΛΥΣΕΤΕ

ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΕΔΩ ΤΗΝ ΧΩΡΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

και όσοι ζουν εδώ μαζί μας

θέλουμε να ζούμε σε

ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.


Αν η σημερινή κυβέρνηση αποδεικνύεται

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ

αφήνοντας τα φασιστοειδή αριστερής ή δεξιάς προέλευσης

ή

τους αναρχοαυτόνομους και τους γνωστούς-άγνωστους

να αλωνίζουν και να αφαιρούν ζωές

καλό θα είναι να παραχωρήσει την θέση της

σε μια κυβέρνηση ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

που θα βγάλει την χώρα

από το μαύρο αδιέξοδο και την αδυναμία των σημερινών πολιτικών.


ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ


Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΑΝΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΛΙΜΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ

ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ

ΟΙ ΠΑΤΡΩΝΕΣ ΤΟΥΣ

ΚΑΙ

ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥΣ

Η «ανύπαρκτη» συμφωνία στήριξης της Ελλάδας

euroringsΜια ακόμα κρίσιμη σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες, μια άλλη μεταμεσονύχτια συμφωνία, που ακολουθείται από συγχαρητήρια από τους ευρωπαϊκούς ηγέτες: η "συμφωνία χρηματοδότησης έκτακτης ανάγκης" για την Ελλάδα ήχησε σαν μια σημαντική διαπραγμάτευση την νύχτα της Πέμπτης. Αλλά όταν ξυπνήσετε την Παρασκευή το πρωί, εξετάζετε τις λεπτομέρειες συνειδητοποιείτε ότι ως συνήθως ήταν καπνός και φούμαρα.


Αυτό που με μπέρδεψε ήταν πιο πολύ η ανακοίνωση ότι μια διάσωση θα ερχόταν υπό μορφή δανείου στα επιτόκια αγοράς. Αυτό πρέπει σίγουρα να υπονοήσει ότι η αγορά δεν θα ήταν πρόθυμη να δανείσει τα χρήματα στην Ελλάδα στα επιτόκια αγοράς. Αυτή είναι μια παράλογη πρόταση.


Στην πραγματικότητα, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ακόμη και ένα υποθετικό σενάριο στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κατέβαλλε τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης. Η Ελλάδα θα έπρεπε να κοπεί από τις κύριες αγορές και σε μια τέτοια κατάσταση είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς ότι ένα δάνειο από την ΕΕ – στα απαγορευτικά υψηλά επιτόκια – θα έλυνε οποιαδήποτε προβλήματα.


Κρίνοντας από μερικά από τα σχόλια από την Ελλάδα, υποψιάζομαι ότι η μεγάλη ιδέα είναι να προσπαθήσει να τα καταφέρει χωρίς βοήθεια, και να χρησιμοποιήσει την υπόσχεση ενός κεφαλαίου έκτακτης ανάγκης ως ψυχολογική υποστήριξη για την αγορά. Αυτό είναι ένα επικίνδυνο τέχνασμα εμπιστοσύνης. Θα αποτύχει, ίσως όχι άμεσα, αλλά κάποια στιγμή. Δεν ήταν καμία έκπληξη ότι το πρακτορείο Standard & Poors, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εκτίμηση του ελληνικού κυβερνητικού χρέους θα παρέμενε αναλλοίωτη από τη διαπραγμάτευση.


Το ελληνικό πρόβλημα δεν είναι απλά η πρόσβαση στο κεφάλαιο – κάτι που δεν είχε φανεί ως πρόβλημα κατά τη διάρκεια της κρίσης και μέχρι τώρα – αλλά τα επιτόκια που η χώρα πρέπει να πληρώσει για το χρέος της, τα οποία είναι πάρα πολύ υψηλά λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή τροχιά της οικονομίας της.


Η ελληνική κυβέρνηση ανήγγειλε πρόσφατα μέτρα λιτότητας που στοχεύουν να μειώσουν κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες το έλλειμμα ως αναλογία του ΑΕΠ. Αυτό θα οδηγήσει σε μια βαθιά και πιθανώς μακροχρόνια ύφεση. Όταν μια χώρα υιοθετεί μέτρα λιτότητας τέτοιου μεγέθους χρειάζεται και κάποια μορφή ανακούφισης, ώστε να μπορέσει να ξεφύγει από την ύφεση. Αυτό θα προερχόταν κανονικά είτε μέσω υποτίμησης είτε από ένα δάνειο με χαμηλό επιτόκιο, το οποίο συνήθως προέρχεται από το ΔΝΤ, είτε –το ιδανικότερο- με το συνδυασμό τους. Η Ελλάδα όμως δεν θα έχει τίποτα από τα δύο.


Υπό αυτές τις συνθήκες θα μπορούσε η ελληνική κυβέρνηση να καταλήξει στο ότι η πτώχευση είναι ίσως η καλύτερη λύση, δεδομένου ότι το 70% του ελληνικού χρέους ανήκει σε ξένους. Εάν είναι έξυπνοι, θα πάρουν τα χρήματα της ΕΕ και θα αποφασίσουν έπειτα. Εν πάση περιπτώσει, η μη αποπληρωμή είναι ακόμα ρεαλιστική στάση, κι όχι το δάνειο έκτακτης ανάγκης. Οι επενδυτές της αγοράς ομολόγων πρέπει να το γνωρίζουν καλά αυτό.


Η συμφωνία, και ο τρόπος που έγινε, αυξάνουν την πλειάδα ερωτημάτων που εγείρονται για τη διακυβέρνηση της ευρωζώνης, και την ετοιμότητα της πολιτικής ηγεσίας της να υποστηριχθεί μακροπρόθεσμα. Όπως σημείωσε η γαλλίδα οικονομολόγος Agnes Benassy-Quere: ο συνδυασμός της μη εξόδου, η μη πτώχευση και η νομισματοποίηση του χρέους είναι λογικά ασυμβίβαστα. Ως εκ τούτου απαιτείται μία υπό όρους λύση. Ένα πακέτο δανείων στα ποσοστά αγοράς, στα οποία οι 16 πρωθυπουργοί ή αρχηγοί κράτους έχουν δικαίωμα βέτο, δεν πρόκειται να επιλύσει αυτήν την θεμελιώδη σύγκρουση. Οι Έλληνες έπρεπε να σιγουρευτούν καλύτερα ότι μια εβδομάδα πριν από τις επόμενες εθνικές γερμανικές εκλογές δε θα μείνουν απ’ έξω.


Οι προτεραιότητες για την Γερμανίδα καγκελάριο Angela Merkel, , ήταν να εξασφαλίσει την ακριβή συμμόρφωση με τον όρο "όχι παροχή βοήθειας σε περίπτωση στάσης πληρωμής" και ένα βέτο πέρα από την εκταμίευση της βοήθειας έκτακτης ανάγκης. Το Βερολίνο δεν θέλει να πληρώσει ένα σεντς. Η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ήταν να μειωθεί ο ρόλος του ΔΝΤ. Ο λόγος είναι ότι αυτό θα έδινε στο ΔΝΤ μια αδικαιολόγητη επιρροή σε θέματα των οικονομικών πολιτικών της ευρωζώνης, και να υποδαυλίσει την ανεξαρτησία της ΕΚΤ. Ο μόνος λογικός τρόπος να προσαρμοστούν και οι δύο θέσεις ήταν να παρασκευαστεί ένας έξυπνος μηχανισμός τόσο περιοριστικός που είναι απίθανο ποτε να επικαλεσθεί.


Αυτή η συμφωνία δεν λύνει τα προβλήματα της Ελλάδας, ή οποιασδήποτε άλλης χώρας με το ίδιο πρόβλημα. Λύνει όμως τα προβλήματα της κας Merkel και, τουλάχιστον μερικώς, εκείνα της ΕΚΤ. Σε κανένα σημείο, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής, δεν υπήρξε από τους ηγέτες της ΕΕ η λογική να σκεφτούν ακόμη και την ιδέα της προσπάθειας να λυθεί αυτή η διπλή απειλή που κρέμεται για το μέλλον της ευρωζώνης- η έλλειψη ενός αποτελεσματικού καθεστώτος ψηφισμάτων καθώς και το πρόβλημα των εσωτερικών δυσαναλογιών της ευρωζώνης.


Στο μεταξύ, έχουμε ακόμα τα ίδια ανήσυχα ερωτήματα που είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι τα ελληνικά μέτρα λιτότητας ρεαλιστικά; Η Ελλάδα θα είναι σε θέση να πάει μπροστά; Τι θα γίνει εάν αυτό που συμβαίνει συμβεί και στην Πορτογαλία; Τι γίνεται με την Ισπανία; Τι γίνεται με την Ιταλία; Υπάρχει μια ημερήσια διάταξη για να εξετάσει κανείς τις δυσαναλογίες του τρέχοντος απολογισμού; Άραγε η Γερμανία θα δεχτεί οποιαδήποτε ευθύνη για τη συνοχή της ευρωζώνης, ή θα αναμένει οι άλλοι να συγκλίνουν με τη Γερμανία; Όλα τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα.


Πρέπει να αναγνωρίσω ότι οι συνεδριάσεις της πρόσφατης νύχτας, η δραματική ανακοίνωση μιας συμφωνίας, και οι συνεντεύξεις τύπου από τους ευρωπαίους ηγέτες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά εργαλεία για να εντυπωσιάσουν τον έξω κόσμο. Η κα Merkel ειδικότερα είναι μία πολύ πειστική πολιτικός. Αλλά η πολιτική που αντιστοιχεί σε καπνό και φούμαρα δεν μπορεί να ξεγελάσει τους πάντες. Δυστυχώς δεν θα υπάρχει happy end.

Πηγή:

http://www.sofokleous10.gr/portal2/toprotothema/toprotothema/-lr------2010033021634/