Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2009

Απελευθέρωση υπηρεσιών από 28 Δεκεμβρίου

Τα κράτη-μέλη οφείλουν να θέσουν σε εφαρμογή την Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2006 για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά έως τις 28 Δεκεμβρίου 2009.

Ενημερωτικό σημείωμα έχει αποστείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την προετοιμασία της Συνόδου του Συμβουλίου «Ανταγωνιστικότητα».

Στόχος της Οδηγίας είναι να διευκολυνθούν η ελεύθερη εγκατάσταση των παρόχων υπηρεσιών και η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλό ποιοτικό επίπεδο υπηρεσιών.

Αυτό επισημαίνεται μεταξύ των άλλων σε ενημερωτικό σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την προετοιμασία της Συνόδου του Συμβουλίου «Ανταγωνιστικότητα» το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου και μεταξύ των θεμάτων είναι και η εφαρμογή της Οδηγίας για τις υπηρεσίες.

Οδηγίες εφαρμογής

Οπως τονίζεται στο σημείωμα, για την πλήρη εφαρμογή της Οδηγίας για τις υπηρεσίες, τα κράτη-μέλη πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή τους αναγκαίους νόμους, κανονισμούς και διοικητικές διατάξεις ώστε να συμμορφωθούν με την Οδηγία.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, τα κράτη-μέλη οφείλουν να επανεξετάσουν τις εθνικές τους διατάξεις με βάση το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ώστε να εξασφαλιστεί ότι αυτές συνάδουν με τις αρχές της Ε.Κ. και την Οδηγία για τις υπηρεσίες. Τα κράτη-μέλη οφείλουν επίσης να υιοθετήσουν άλλα μέτρα, όπως η δημιουργία κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης για τους παρόχους υπηρεσιών, ηλεκτρονικές διαδικασίες και διοικητική συνεργασία. Η επανεξέταση της εθνικής νομοθεσίας πρέπει να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή το Δεκέμβριο του 2009 και θα αποτελέσει το κυρίως θέμα της αμοιβαίας αξιολόγησης που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο έτος.

Η ουσιαστική και έγκαιρη εφαρμογή της Οδηγίας για τις υπηρεσίες αποτελεί προϋπόθεση για την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών μιας πραγματικά ενοποιημένης εσωτερικής αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Η Οδηγία μπορεί εξάλλου να δημιουργήσει σημαντική οικονομική ανάπτυξη και θέσεις εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών στην Ευρώπη.

Επιπροσθέτως, η προεδρία πιστεύει ότι η Οδηγία για τις υπηρεσίες μπορεί να αποτελέσει εργαλείο ώστε να βοηθηθεί η ταχύτερη ανάκαμψη της Ευρώπης από την οικονομική κρίση με τη διευκόλυνση της έναρξης επιχειρήσεων σε νέες αγορές ταυτόχρονα με την άρση επιπλέον εμπορικών φραγμών.

Χρονικό περιθώριο

Ελάχιστοι μήνες υπολείπονται πλέον έως τη λήξη της περιόδου μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Για να αντληθούν τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την Οδηγία, πρέπει να εξασφαλιστεί υψηλή ποιότητα εφαρμογής της Οδηγίας για την ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολο των κρατών-μελών. Η Επιτροπή θα υποβάλει στοιχεία σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής.

Η προεδρία θα επιθυμούσε να διεξαχθεί ανταλλαγή απόψεων ως προς την πορεία της εφαρμογής, ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια για το ποια είναι η παρούσα κατάσταση στα κράτη-μέλη και τι μένει να πραγματοποιηθεί. Εν προκειμένω, θα μπορούσαν να εξεταστούν τα ακόλουθα:

• Ποια είναι τα κυριότερα οφέλη / θετικές συνέπειες που αναμένετε ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της Οδηγίας στη χώρα σας; Και

• Τι είδους οφέλη αναμένετε για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στη χώρα σας σε περίπτωση που θα δραστηριοποιηθούν σε άλλα κράτη-μέλη;

Υπενθυμίζεται πάντως ότι από τις αρχές Αυγούστου οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών είχαν ετοιμάσει το σχετικό νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει την ενσωμάτωση της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Μέσω της διαδικασίας αυτής αναμένεται να υπάρξουν ουσιαστικές μεταβολές στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας.

ΠΗΓΗ:

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2009 07:00

http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/09/14/1714253.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: