Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2009

Ρύθμιση υπέρ συμβασιούχων


Οι αορίστου χρόνου θα μπορούν να ανελίσσονται στην ιεραρχία έως τον βαθμό του προϊσταμένου

Της Φωτεινης Kαλλιρη

Αίρονται τα εμπόδια για χιλιάδες συμβασιούχους με συμβάσεις αορίστου χρόνου, οι οποίοι αν και επί της ουσίας, «απολαμβάνουν» μια μόνιμη σχέση με το Δημόσιο, δεν μπορούσαν να ανελιχθούν στη βαθμολογική και μισθολογική κλίμακα. Με νομοσχέδιο του υπουργού Εσωτερικών κ. Προκ. Παυλόπουλου, που κατατίθεται άμεσα στη Βουλή, εξομοιώνονται με τους μόνιμους υπαλλήλους περί τις 100.000 συμβασιούχοι, οι οποίοι πλέον θα έχουν τη δυνατότητα να φθάσουν έως τον βαθμό του διευθυντή και του προϊσταμένου. Οπως επισημαίνεται στην εισηγητική έκθεση του σχεδίου νόμου «ρυθμίσεις για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και άλλες διατάξεις», που φέρει στη δημοσιότητα η «Κ», οι υπάλληλοι θα αξιολογούνται κάθε τρία χρόνια από το υπηρεσιακό συμβούλιο του φορέα τους για τις θέσεις των διευθυντών.

Στη δημόσια διοίκηση σήμερα, διευκρινίζεται, πέραν από τους δημοσίους υπαλλήλους υπό τη στενή του όρου έννοια, υπηρετεί και μεγάλος αριθμός υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σημαντικά όταν, με το Π.Δ. 164/2004, μετατράπηκαν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου, σε αορίστου, για περισσότερους από 35.000 συμβασιούχους. Οι συμβασιούχοι αυτοί, που ο αριθμός τους ξεπερνα τους 80.000, σε μεγάλο τουλάχιστον βαθμό, διαθέτουν πλούσια εμπειρία και αναβαθμισμένα τυπικά προσόντα.

Το κυριότερα σημεία του σχεδίου νόμου, που αποτελείται από οκτώ άρθρα, είναι τα εξής:

- Προβλέπεται βαθμολογική κλίμακα πέντε βαθμών (Ε, Δ, Γ, Β, Α). Η εξέλιξη γίνεται με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας. Περαιτέρω οι υπάλληλοι με βαθμό Α αποκτούν δικαίωμα για την επιλογή τους σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γραφείου, Τμήματος ή Διεύθυνσης.

- Με τις διατάξεις του άρθρου 1 ορίζεται ότι στο πεδίο εφαρμογής του σχεδίου νόμου υπάγεται το προσωπικό πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ του Δημοσίου, των Περιφερειών, των Αυτοτελών ή Ανεξάρτητων Αρχών, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού που κατέχουν οργανική θέση συμπεριλαμβανομένων και αυτών που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις.

- Στο άρθρο 2, προβλέπεται η βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων σε συνάρτηση με την εκπαιδευτική βαθμίδα, με ειδική πρόβλεψη για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό.

- Το άρθρο 3 ορίζει τον χρόνο προαγωγικής εξέλιξης από βαθμό σε βαθμό. Ειδικότερα: α) για τους υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ορίζεται ο βαθμός Ε ως εισαγωγικός και ο βαθμός Β ως καταληκτικός, συνολικός δε χρόνος βαθμολογικής εξέλιξης από τον εισαγωγικό στον καταληκτικό βαθμό είναι τα 22 χρονια. β) για τους υπαλλήλους των λοιπών εκπαιδευτικών βαθμίδων (ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ) εισαγωγικός βαθμός ορίζεται ο Δ και καταληκτικός ο Α. Ο δε συνολικός χρόνος εξέλιξης από τον εισαγωγικό στον καταληκτικό βαθμό είναι 19 έτη για την εκπαιδευτική βαθμίδα ΔΕ, 15 για την ΤΕ και 13 για την ΠΕ. Παράλληλα προβλέπεται, πέραν του εισαγωγικού βαθμού (Γ) για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό, μείωση του χρόνου για προαγωγή κατά δύο έτη για τους κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου.

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: